301/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301.
Vládne nariadenie
zo dňa 28. decembra 1948
o bezpečnostných referátoch krajských národných výborov.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 8, ods. 3, písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:
§ 1.
(1)
Na každom krajskom národnom výbore sa zriaďuje bezpečnostný referát, ktorý obstaráva všetky úlohy národnej bezpečnosti, náležiace krajskému národnému výboru.
(2)
V odbore národnej bezpečnosti má krajský národný výbor, bez ujmy zákonnej príslušnosti iných orgánov (úradov), najmä tieto úlohy:
1.
chráni a posilňuje ľudovodemokratické zriadenie; 2. zaisťuje, aby vykonávanie hospodárskych plánov nebolo rušené trestnou alebo inou škodlivou činnosťou, stará sa s hľadiska bezpečnosti o zaistenie zásobovania a výživy, potláča koristníctvo a chráni úrodu; 3. chráni ľudové práva a slobody, zaručené Ústavou; 4. chráni bezpečnosť osôb a majetku; 5. stará sa o verejný poriadok; 6. vedie boj proti zločinnosti a vykonáva predpisy o vyhostení, bezpečnostnom dozore, táboroch nútenej práce a správnych väzniciach a o umiesťovaní osôb v robotárňach; 7. stará sa o bezpečnosť v cestnej doprave, najmä vykonáva dohľad na stav komunikácií s hľadiska dopravnej bezpečnosti; stará sa o bezpečnosť v železničnej doprave; stará sa o bezpečnosť pri civilnej leteckej činnosti; stará sa o bezpečnosť na vodách a tokoch; 8. stará sa o bezpečnosť a poriadok v tlači a rozhlase; 9. vykonáva predpisy o zbraniach, strelive a výbušninách a dozerá na ich zachovávanie; 10. dohliada na zachovávanie predpisov o používaní vlajok, práporov, znakov a odznakov a o nosení a úprave rovnošiat; 11. stará sa o veci civilnej ochrany, t.j. o požiarnu bezpečnosť, počítajúc v to veci hasičstva, a o protileteckú ochranu a zaisťuje pomoc pri živelných pohromách; 12. stará sa o veci spolkové a zhromažďovacie a o veci zvláštnych združení, ako aj o bezpečnosť a poriadok vo veciach divadiel a kín; ďalej mu patria veci výstav, predstavení, zábav, produkcií, licencií, zbierok, stávok, vecných lotérií, strát a nálezov; dohliada na verejne prístupné miestnosti, zhromaždištia a priestranstvá; 13. dbá o evidenciu obyvateľstva, najmä o zachovávanie predpisov o hlásení pobytu a o preukazoch totožnosti a cudzincoch; dohliada na evidenciu previnilcov a na veci štátnej spoľahlivosti; 14. potláča zjavy, ohrozujúce verejnú mravnosť, najmä alkoholizmus, užívanie omamných prostriedkov, pohlavné choroby, prostitúciu, žobrotu, tuláctvo a hazardné hry; 15. stará sa o ochranu zvierat pred týraním.
(3)
K úlohám národnej bezpečnosti (§ 1, ods. 2) patrí tiež spolupôsobenie krajských národných výborov pri plnení úloh obrany štátu v rozsahu, ktorý vymedzí minister vnútra po dohode s ministrom národnej obrany.
(4)
V rámci úloh, ustanovených v odsekoch 1 až 3, náleží k činnosti bezpečnostného referátu: a) vydávať všeobecné právne predpisy a robiť potrebné opatrenia v záujme verejnom podľa príslušných predpisov a v ich medziach, b) vykonávať správne trestné konanie.
(5)
Všeobecné právne predpisy [odsek 4, písm. a)] podpisuje bezpečnostný referent.
(6)
Na vykonávanie správneho trestného konania podľa odseku 4, písm. b) môže krajský národný výbor zriadiť trestné komisie.
§ 2.
(1)
Ministerstvo vnútra vydá podrobnejšie predpisy, ktorými sa bližšie vymedzí rozsah činnosti bezpečnostného referátu krajských národných výborov.
(2)
Pokiaľ sa podrobnejšie predpisy, vydávané podľa odseku 1, týkajú aj pôsobnosti iných ústredných úradov, vydáva ich Ministerstvo vnútra po dohode s týmito úradmi.
§ 3.
Dňom 1. januára 1949 ujímajú sa krajské národné výbory krajskej správy v odbore národnej bezpečnosti (§ 1), ktorú dosiaľ obstarávajú zemské národné výbory, na Slovensku potom pôsobnosti toho istého druhu, ktorú tam dosiaľ vykonáva Povereníctvo vnútra.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Nariadenie vlády č. 23/1954 Sb., ktorým sa ruší vládne nariadenie č. 301/1948 Sb. nadobúda účinnosť 17. májom 1954.
Zápotocký v. r.

Nosek v. r.