294/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294.
Zákon
zo dňa 21. decembra 1948
o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov.
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1)
Úroky z úsporných vkladov na vkladné knižky a na vkladné listy, vydané peňažnými ústavmi (ďalej len „úroky“), nepodliehajú, začínajúc daňovým rokom 1950, dôchodkovej dani.
§ 2.
(1)
Úroky vyplatené alebo pripísané k dobru za čas po 31. decembri 1948, sú podrobené osobitnej dani z úrokov vo výške 14%.
(2)
Daň podľa odseku 1 sa sráža a odvádza podľa predpisov o srážke a odvode dane rentovej a platí pre ňu, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, ustanovenie zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 76 Sb., o priamych daniach, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.
(3)
Úroky podliehajú aj naďalej rentovej dani.
§ 3.
Ustanovenie § 33, ods. 2 zákona zo dňa 23. septembra 1930, č. 143 Sb., o Poštovej sporiteľni, sa zrušuje.
§ 4.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister financií.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.