289/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289.
Vyhláška ministra dopravy
zo dňa 26. novembra 1948
o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú.
Podľa § 5, ods. 5 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona) vyhlasujem:
Ministerstvo dopravy ako železničný správny úrad, ktorý si vyžiadal predtým usnesenie vlády Československej republiky, vyhlasuje podľa § 5, ods. 4 železničného zákona, že vedľajšia (miestna) železnica Ostrava - Karvinná náleží s účinnosťou od 5. mája 1945 do skupiny železníc drobných.
Petr v. r.