288/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288.
Vyhláška ministra dopravy
zo dňa 26. novembra 1948
o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice.
Podľa § 5, ods. 5 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona) vyhlasujem:
Ministerstvo dopravy ako železničný správny úrad, ktorý si vyžiadal predtým usnesenie vlády Československej republiky, vyhlasuje podľa § 5, ods. 4 železničného zákona, že vedľajšie (miestne) železnice Sliezskej zemskej železnice náležia s účinnosťou od 5. mája 1945 do skupiny drobných železníc.
Petr v. r.