284/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.12.1948 do 31.12.1952

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
Nariadenie ministra financií
zo dňa 22. decembra 1948,
ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani.
Minister financií nariaďuje podľa § 40 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:
§ 1
Zákon č. 283/1948 Sb. nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949 s výnimkou ustanovení §§ 28 až 30 a §§ 37 a 38, ktoré nadobúdajú účinnosť už dňom 24. decembra 1948.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.,

Dr. Dolanský v. r.