282/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 17. decembra 1948
o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode.
Podľa § 16, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 121 Sb., o územnej organizácii správy, vykonávanej národnými výbormi, robím toto opatrenie:
§ 1
(1)
Expozitúra Okresného národného výboru v Semiloch, zriadená v Železnom Brode ustanovením § 10, ods. 2, č. 1 dekrétu č. 121/1945 Sb. pre obce súdneho okresu železnobrodského, sa zrušuje.
(2)
Okresný národný výbor v Semiloch v budúcnosti vykonáva svoju pôsobnosť v jej obvode priamo.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.
Nosek v. r.