277/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
Zákon
zo dňa 2. decembra 1948
o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie.
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1
Dôchodcom, ktorí majú v mesiaci decembri 1948 nárok na výplatu zaopatrovacích požitkov podľa zákona zo dňa 18. júla 1946, č. 164 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie (v ďalšom len „zákon“), poskytne sa pre rok 1948 jednorázový vianočný príspevok (ďalej len „príspevok“) podľa ďalších ustanovení.
§ 2
(1)
Príspevok robí pre invalidu, ktorého zárobková schopnosť je snížená podľa posledného právoplatného výmeru štátneho úradu pre vojnových poškodencov aspoň o 45 %, 500 Kčs.
(2)
Príspevok sa zvyšuje o 150 Kčs za každé dieťa, na ktoré prislúcha invalidovi príplatok podľa § 21 zákona.
(3)
Invalidom, ktorým bol priznaný ošetrovací príplatok, alebo slepecký príplatok podľa § 19 zákona, sa zvyšuje príspevok o 250 Kčs.
§ 3
Príspevok pre pozostalých robí:
a)
pre vdovu, družku a vdovca 400 Kčs,
b)
pre iného pozostalého 300 Kčs.
§ 4
Príspevok neprislúcha:
1.
požívateľom odpočivných a zaopatrovacích platov, poskytovaných z verejných prostriedkov,
2.
požívateľom dôchodkov z národného poistenia, okrem požívateľov sociálnych dôchodkov a osôb, ktoré dostávajú úrazový dôchodok pre úraz, spôsobujúci stratu zárobkovej schopnosti o menej než 50 %,
3.
osobám, ktorým sa vyplácajú zaopatrovacie požitky do cudziny, a
4.
osobám v pomere zamestnaneckom, ktoré majú zo svojho pracovného (služobného) pomeru nárok na vianočný príspevok v roku 1948.
§ 5
Príspevok je oslobodený od dane zo mzdy.
§ 6
Štátne úrady pre vojnových poškodencov, ktoré vykonajú poukaz príspevku, sú oprávnené sraziť si príspevok, ktorý dôchodca neprávom prijal, z bežných zaopatrovacích požitkov dôchodcových.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1948; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.