268/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

268
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 13. decembra 1948
o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení.
V čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení sa opravuje dátum vydania „9. mája 1948“ na „9. júna 1948".
Za ministra:
Adamec v. r.