251/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
Vyhláška ministerstva vnútra
zo dňa 10. novembra 1948,
ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany.
Podľa § 13, ods. 3 zákona zo dňa 6. februára 1920, č. 114 Sb., ktorým sa súsedné obce a osady slučujú s Prahou, sa ustanovuje:
Čl. I.
Ustanovenie vyhlášky ministra vnútra zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany sa zrušuje.
Čl. II.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1948.
Nosek v. r.