Predpis bol zrušený predpisom 88/1950 Zb.

247/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.11.1948 do 31.07.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
Zákon
zo dňa 25. októbra 1948
o táboroch nútenej práce.
Národné zhromaždenie republiky Československej uznieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1)
Aby osoby, uvedené v § 2, mohli byť vychované pre prácu ako občiansku povinnosť a aby mohla byť využitá ich pracovná schopnosť v prospech celku (§ 32 Ústavy), zriaďujú sa tábory nútenej práce (v ďalšom len „tábory“).
(2)
Tábory zriaďuje a spravuje Ministerstvo vnútra, ktoré môže podľa potreby túto pôsobnosť preniesť na krajské národné výbory.
(3)
Pracovné sily zaradené do táborov (§ 2) sa použijú pre výkon prác podnikaných štátom, národnými podnikmi a zväzkami ľudovej správy na splnenie jednotného hospodárskeho plánu.
§ 2.
(1)
Do táborov budú zaradené
a)
osoby, ktoré sú staršie než 18 rokov, neprekročili 60 rokov a sú telesne a duševne spôsobilé, ale práci sa vyhýbajú alebo ohrozujú výstavbu ľudovodemokratického zriadenia alebo hospodársky život, najmä verejné zásobovanie, a osoby, ktoré im to umožňujú,
b)
osoby právoplatne odsúdené pre niektorý z činov, uvedených v zákone zo dňa 6. októbra 1948, č. 231 Sb., na ochranu ľudovodemokratickej republiky,
v zákone zo dňa 13. februára 1947, č. 15 Sb., o stíhaní čierneho obchodu a podobných machinácií,
v zákone zo dňa 13. februára 1947, č. 27 Sb., o trestnej ochrane vykonávania dvojročného hospodárskeho plánu, alebo
v zákone zo dňa 18. júla 1946, č. 165 Sb., o trestnej ochrane národných podnikov, znárodnených podnikov a podnikov pod národnou správou.
(2)
U správnych priestupkov, u ktorých pri uložení trestu na slobode podľa doterajších zákonov mohlo byť vyslovené, že trest na slobode, trvajúci dlhšie než tri mesiace, má byť odpykaný v robotárni, vykoná sa tento trest v tábore.
§ 3.
(1)
O zaradení do tábora a o čase trvania pobytu v ňom v prípadoch, uvedených v § 2, ods. 1 písm. a), a o čase trvania pobytu v prípadoch, uvedených v § 2, ods. 1 písm. b), rozhodujú trojčlenné komisie, ktorých členov a náhradníkov vymenúvajú krajské národné výbory.
(2)
Do tábora možno zaradiť osoby, uvedené v § 2, na čas od troch mesiacov do dvoch rokov.
§ 4.
Komisia, zriadená podľa § 3, ods. 1, môže, kde to povaha prípadu vyžaduje:
a)
zakázať osobe, zaradenej do tábora, po jej prepustení z neho pobyt v určitom územnom obvode alebo mieste alebo jej určiť miesto pobytu,
b)
nariadiť vyprázdnenie bytu zaradenej osoby,
c)
rozhodnúť, že do živnostenského podniku alebo majetkových podstát zaradenej osoby sa zavedie národná správa,
d)
rozhodnúť, že zaradenej osobe sa odníme živnostenské oprávnenie.
§ 5.
Odvolanie, podané proti rozhodnutiu, vydanému podľa § 3 alebo 4, nemá odkladný účinok.
§ 6.
(1)
Komisia podľa § 3, ods. 1 môže na návrh správy tábora po uplynutí najmenej troch mesiacov čas pobytu v tábore skrátiť, ak predpokladá, že zaradená osoba svojou pracovitosťou a svojím chovaním zaručuje, že po prepustení povedie pracovitý, usporiadaný a bezúhonný život, alebo predĺžiť, ak toto nezaručuje svojím chovaním v tábore.
(2)
Zaradené osoby budú z tábora prepustené, nehľadiac na určený čas povinného pobytu, ak sa stanú trvale telesne či duševne nespôsobilými na prácu a pobyt v tábore.
§ 7.
(1)
Zaradené osoby sú povinné konať im uložené práce, a to v táboroch, aj mimo nich.
(2)
Osoby, zaradené do tábora, dostanú za prácu plat podľa pracovného výkonu. Počas zaradenia nemajú nárok na pôžitky, ktoré by im ináč prislúchali alebo boli poskytované z dôvodu pracovného (služobného) pomeru alebo so zreteľom naň.
(3)
Z platu podľa odseku 2 sa hradia najprv výdavky pobytu; zo zvyškov sa uvoľní časť na výživu príslušníkov rodiny, ktorí sú odkázaní výživou na zaradeného a ktorých je povinný podľa zákona živiť. Zostávajúca časť sa zaradenému vyplatí pri prepustení z tábora.
(4)
Osoby zaradené do táborov podliehajú národnému poisteniu.
§ 8.
Osobám, zaradeným do táborov, dostáva sa mravná, odborná a osvetová výchova.
§ 9.
Podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä ústavné, poriadkové a výchovné predpisy pre tábory, ako aj predpisy o rokovaniach komisií, zriadených podľa § 3, a o konaní pred nimi, vydá Ministerstvo vnútra za súčinnosti zúčastnených ministerstiev.
§ 10.
Do času, než krajské národné výbory začnú činnosť, vykonáva ich pôsobnosť podľa tohto zákona Ministerstvo vnútra. Zaradenie do táborov vyznačí sa poznámkou v súdnom registri trestov.
§ 11.
Zrušuje sa nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 23. marca 1948, č. 7 Sb. n. SNR., o zriadení pracovných útvarov, a vykonávacie nariadenie Zboru povereníkov zo dňa 23. apríla 1948, č. 18 Sb. n. SNR., k nariadeniu o zriadení pracovných útvarov. Pracovné útvary, zriadené podľa týchto predpisov, sa premeňujú na tábory.
§ 12.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.