239/1948 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
Vládne nariadenie
zo dňa 12. októbra 1948
o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 5, ods. 2 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 39 Sb., o platidlách československej meny:
§ 1.
(1)
Na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky sa razí 1,000.000 kusov pamätných strieborných stokorún (ďalej len „pamätné stokoruny").
(2)
Pamätné stokoruny sa razia zo smesi o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch cinku. Hrubá váha pamätnej stokoruny je 14 g. Pri ražbe je dovolená úchylka hore i dolu v hrubej váhe 10/1000 a v rýdzosti striebra 5/1000. Priemer mince je 31 mm.
(3)
Na líci pamätnej stokoruny je štátny znak Československej republiky v ohraničenom poli, okolo neho v jednom riadku nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".
(4)
Na rube pamätnej stokoruny je symbolická postava v pohybe do výšky, ktorá zdvíha pravou rukou víťazný prápor a v ľavej zdvihnutej ruke drží vavrínovú ratolesť, venčiacu prápor. Pod symbolickou postavou sú tri polkruhy, symbol dúhy, a pod nimi pri dolnom kraji je umiestené označenie hodnoty mince číslicou „100". Na ľavej strane v kruhu je rok založenia Československej republiky „1918", po pravej strane je vyznačený tridsiaty rok trvania republiky „1948". Dolu v ľavom rohu je meno pôvodcovo „O. Španiel".
(5)
Okraj mince je hladký so striedavo vyrazenými šesticípovými hviezdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obidvoch stranách mince je plochá obruba.
§ 2.
Pamätné stokoruny začne Národná banka Československá vydávať u svojho ústredia v Prahe a u svojho oblastného ústavu pre Slovensko v Bratislave ako aj u všetkých svojich filiálnych úradovní dňa 27. októbra 1948.
§ 3.
Pamätné stokoruny, vydané podľa § 1, prijímajú štátne a iné verejné pokladnice a peňažné ústavy bez omedzenia. Ináč nie je nikto povinný prijímať viac než 10 kusov týchto mincí.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.
Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.
Kresba pamätnej stokoruny:
Obrázok 01