Predpis bol zrušený predpisom 6/1953 Zb.

233/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.1948 do 30.01.1953

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
Zákon
zo dňa 7. októbra 1948
o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev.
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1
(1)
Názov Ministerstva informácií znie „Ministerstvo informácií a osvety".
(2)
Názov Ministerstva školstva a osvety znie „Ministerstvo školstva, vied a umení".
§ 2
(1)
Názov Povereníctva informácií znie „Povereníctvo informácií a osvety".
(2)
Názov Povereníctva školstva a osvety znie „Povereníctvo školstva, vied a umení".
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri informácií, školstva a osvety a vnútra.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.