226/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.10.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
Vyhláška
ministra zahraničných vecí
zo dňa 18. septembra 1948
o obchodnej zmluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, zjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947.
Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Spojenými štátmi venezuelskými, zjednaná v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky v dočasnú platnosť podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, vládnou vyhláškou zo dňa 26. februára 1948, č. 86 Sb., bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 6. septembra 1948 bola ratifikovaná prezidentom republiky.
Dr. Clementis v. r.