224/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 15. septembra 1948,
ktorou sa opravuje preklad dohody zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o reparáciách od Nemecka, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.
V dohode zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o reparáciách od Nemecka, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata, sa opravuje preklad časti I., čl. 1, ods. E, takto:
„E. Žiadna zo signatárnych vlád nemôže dostať viacej než svoj podiel z úhrnu statkov kategórie A alebo kategórie B tým spôsobom, že by sa zriekla časti svojho podielu z druhej kategórie; avšak každá signatárna vláda je oprávnená, pokiaľ ide o nemecký nepriateľský majetok pod jej vlastnou právomocou, započítať akýkoľvek prebytok takého majetku, presahujúci jej podiel na celkovom nemeckom nepriateľskom majetku kategórie A pod právomocou signatárnych vlád, buď do toho, čo dostane z kategórie A, alebo do toho, čo dostane z kategórie B, alebo z časti do toho, čo dostane z obidvoch kategórií.“
Dr. Clementis v. r.