Predpis bol zrušený predpisom 100/1950 Zb.

22/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.1948 do 23.08.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
ZÁKON
ze dne 3. února 1948
o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Zvýšení daňového základu.
§ 1
Částka 50.000 Kčs, uvedená v § 1, odst. 1 zákona ze dne 13. října 1928, č. 183 Sb., o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), se zvyšuje na 150.000 Kčs.
§ 2
(1)
Nastane-li po zápisu firmy u obchodníka nebo veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti trvalý pokles ryzího výtěžku pod 150.000 Kčs, je opověděti firmu k výmazu z obchodního, na Slovensku firemního rejstříku.
(2)
Trvalým poklesem ve smyslu předchozího odstavce je pokles, který trvá po dobu pěti přímo za sebou následujících berních roků.
(3)
Ustanovení předchozích odstavců platí i pro výmaz firem, které byly už zapsány v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, nemají-li po dobu pěti přímo za sebou následujících berních roků, počínajíc nejdříve berním rokem 1943, ryzí výtěžek dosahující 150.000 Kčs.
Oddíl II.
Provádění rejstříkového pořádku.
§ 3
(1)
Jestliže se změnily anebo zanikly skutečnosti zapsané v rejstříku a nepodají-li opověď osoby k ní povinné, může soud provésti příslušný zápis na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem a prokáže skutkový podklad dostačující k vykonání zápisu.
(2)
Zápis se provádí na náklad osoby povinné k opovědi.
§ 4
(1)
Zanikne-li firma zapsaná v rejstříku a nelze-li přiměti osoby k opovědi povinné, aby podaly návrh na její výmaz, provede jej soud z moci úřední.
(2)
Ustanovení odstavce 1 platí též, nepodají-li osoby k opovědi povinné návrh na výmaz firmy pro trvalý pokles ryzího výtěžku podle § 2.
(3)
V usnesení a v příslušném zápisu soud uvede, že k výmazu došlo podle tohoto ustanovení.
§ 5
(1)
Soud vymaže firmu podle § 4 i tehdy, když její zánik není bezpečně zjištěn, ale dá se na něj usuzovat ze skutečností soudu známých.
(2)
V takovém případě vyzve soud nejprve osoby k opovědi povinné, aby podaly návrh na výmaz firmy nebo učinily sdělení o pravém stavu věci, a poskytne jim k tomu přiměřenou, nejméně jednoměsíční lhůtu. Dále ve výzvě uvede, že, projde-li lhůta marně, bude míti za to, že firma zanikla, a že ji vymaže z moci úřední.
(3)
Nelze-li výzvu účastníkům doručiti, vyvěsí ji soud na soudní desce a uveřejní ji v časopisech určených k vyhlašování soudních zápisů. Při větším počtu firem lze výzvu uveřejniti hromadně.
(4)
Jde-li o firmu akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením obmezeným nebo výdělkového a hospodářského společenstva (družstva), provede se výmaz bez předchozího zápisu zrušení a likvidace. Soud vyrozumí však v tomto případě, vyslechna, jde-li o výdělkové a hospodářské společenstvo (družstvo), příslušný revisní svaz (družstevní ústředí), o zamýšleném postupu účastníky vyhláškou na soudní desce a v časopisech určených k vyhlašování soudních zápisů s tím, že od výmazu bude upuštěno, osvědčí-li některý z nich v přiměřené, nejméně jednoměsíční lhůtě, že má za společností (společenstvem) pohledávku a že je tu společenské (společenstevní) jmění; tato výzva může býti spojena s výzvou podle odstavce 3. Vyměřovacím úřadům pro daně přímé, nepřímé a poplatky doručí se výzva přímo.
§ 6
(1)
Soud odštěpného závodu provede zápis podle předcházejících ustanovení na podkladě usnesení soudu hlavního závodu.
(2)
Podle ustanovení §§ 4 a 5 se postupuje přiměřeně i při výmazech zastupitelství (representací) cizích společností.
§ 7
Na návrh osoby opovědí povinné (§ 5, odst. 2) obnoví rejstříkový soud původní zápisy, prokáže-li se, že domněnka soudu, na jejímž podkladě došlo k výmazu firmy podle § 5, byla mylná.
§ 8
Osobou k opovědi povinnou rozumí se v předchozích ustanoveních, jde-li o majetek konfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, příslušný osidlovací úřad a Fond národní obnovy.
ODDÍL III.
Likvidace bývalého německého soudnictví ve věcech rejstříkových.
§ 9
(1)
Soudy provádějící likvidaci bývalého německého soudnictví v občanských věcech právních podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské, nepřenesou do rejstříků vedených podle československého práva ty firmy, jejichž majitelé, osobně ručící společníci veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, představenstvo akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením obmezeným nebo výdělkového a hospodářského společenstva opustili Československou republiku anebo byli z ní odsunuti, aniž tu zůstal majetek daný pod národní správu podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, nebo majetek ve správě Fondu národní obnovy podle dekretu č. 108/1945 Sb.
(2)
I tuto firmu nutno však přenésti, objeví-li se dodatečně, že tu je takový majetek.
ODDÍL IV.
Ustanovení závěrečná.
§ 10
Soudy, úřady, notáři (veřejní notáři), revisní svazy (družstevní ústředí) a obchodní a živnostenské komory jsou povinny neprodleně oznamovati rejstříkovým soudům skutečnosti rozhodné pro jejich postup podle §§ 3 až 5 a § 9 tohoto zákona.
§ 11
Uveřejnění výzvy podle § 5, odst. 3 a 4 a usnesení o výmazu firmy z moci úřední podle § 4, odst. 3 a § 5, odst. 1 a 4 v časopisech určených k uveřejňování soudních zápisů se děje zdarma.
§ 12
Pokud tento zákon neustanovuje jinak, platí o řízení podle oddílu II na Slovensku ustanovení nařízení č. 68.300/1914 I. M. (uh. m. spravedlnosti) o úpravě nesporného řízení ve věcech obchodních a směnečných.
§ 13
Zrušují se:
1.
ustanovení § 4 zák. č. 183/1928 Sb.;
2.
zákon ze dne 28. května 1942, č. 89 Sl. z., o výmazu zaniklých firem z firemního rejstříku z úřední moci; řízení podle tohoto zákona už zahájená se však podle něho dokončí.
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.