216/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
Vládní vyhláška
ze dne 27. července 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 29. června 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě a clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 15. februára 1949 a so súhlasom prezidenta republiky uvádzajú sa do dočasnej platnosti s účinnosťou od 1. januára 1949 Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej vo Sbierke zákonov pod č. 59/1948, v znení Protokolov zo dňa 24. marca 1948, vyhlásených v Sbierke zákonov pod č. 211/1948, 212/1948 a 216/1948.
V příloze této vládní vyhlášky se uveřejňuje v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladu text protokolu, pokud se vztahuje na přílohy vládní vyhlášky č. 59/1948 Sb.*)
Zápotocký v. r.
(Překlad.)
Protokol
o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu.*)
Vlády Soustátí Austrálského, království Belgického, republiky Francouzské, Kanady, republiky Kuby, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska a Spojených států amerických, které jednají ve své vlastnosti smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu, a
VLÁDY Spojených států brasilských, Burmy, Ceylonu, republiky Československé, republiky Čínské, republiky Chile, Indie, Jihoafrické Unie, Libanonu, království Norského, Nového Zélandu, Pakistanu, Jižní Rhodesie a Syrie, které jednají ve své vlastnosti signatářů Závěrečného aktu přijatého při zakončení druhého zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, jímž byl ověřen text Všeobecné dohody o clech a obchodu,
ZJISTIVŠE, že by měly být provedeny některé opravy v původním znění Všeobecné dohody o clech a obchodu a v přílohách a listinách tvořících část jmenované Dohody,
USNÁŠEJÍ SE takto:
1.
Tato oprava bude provedena ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu:
Ve francouzském textu článku XX, posledním odstavci, datum má správně zníti:
« le 1er janvier 1951 au plus tard ».
2.
Tyto opravy budou provedeny v přílohách a listinách tvořících část Všeobecné dohody o clech a obchodu:
Příloha B.
Seznam území Francouzské unie zmíněných v odstavci 2 b) článku I.
Poznámka pod čarou v přílohe B má správně zníti:
„Pro dovoz do mateřského území Francie a do území Francouzské unie."
LISTINA X - ČESKOSLOVENSKO
Opravy v této listině jsou autentické pouze v jazyce anglickém a francouzském.
První část
SAZEBNÍK PRO STÁTY POŽÍVAJÍCÍ NEJVYŠŠÍCH VÝHOD.
Položka ex 17
První podpoložka má správně zníti:“.
„kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné, včetně podzemnicových oříšků a ořechů pekanových“.
3. Ustanovení tohoto Protokolu počínajíc dnešním dnem budou tvořiti nedílnou část Všeobecné dohody o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 a opravy v něm obsažené budou míti platnost, jako kdyby byly tvořily část jmenované Dohody v uvedený den.
4. Originál tohoto Protokolu bude uložen u Generálního tajemníka Spojených národů, který jest oprávněn k jeho zaregistrování.
ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ příslušní zástupci, řádně k tomu oprávnění, podepsali tento protokol.
DÁNO v Havaně, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž, není-li jinak stanoveno, obě znění jsou autentická, dne dvacátého čtvrtého března 1948.
Za soustátí austrálské:
H. C. COOMBS
Za království Belgické:
M. SUETENS
Za Spojené státy brasilské:
A. de VILHENA FERREIRA BRAGA
Za Burmu:
M. MYAT TUN
Za Kanadu:
L. D. WILGRESS
Za Ceylon:
B. MAHADEVA
Za republiku Chile:
W. MÜLLER
Za republiku Čínskou:
WUNSZ KING
Za republiku Kubu:
GUSTAVO GUTÍERREZ
Za republiu Československou:
Z. AUGENTHALER
Za republiku Francouzskou:
JEAN ROYER
Za Indii:
HARDIT SINGH MALIK
Za Libanon:
GEORGES HAKIM
Za velkovévodství Lucemburské:
J. WOULBROUN
Za království Nizozemské:
A. B. SPEEKENBRINK
Za Nový Zéland:
W. NASH
Za království Norské:
ARNE SKAUG
Za Pakistan:
M. A. H. ISPAHANI
Za jižní Rhodesii:
S. ROWE
Za Syrii:
HUSNI A. SAWWAF
Za Jihoafrickou Unii:
H. T. ANDREWS
Za Spojené království Velké Britannie a Severního Irska:
STEPHEN L. HOLMES
Za Spojené státy americké:
JOHN W. EVANS
*)
Poznamenává se, že opravy anglického a francouzského znění a českého překladu rámcové části Všeobecné dohody, její přílohy B a anglického znění a českého překladu československé listiny celních ústupků X, byly již provedeny přímo ve znění Všeobecné dohody o clech a obchodu, uveřejněném v příloze vládní vyhlášky č. 59/1948 Sb.Text opravy oněch částí Všeobecné dohody o clech a obchodu, které nebyly uveřejněny v příloze vládní vyhlášky č. 59/1948 Sb., t.j. opravy anglického a francouzského znění listin I-IX a XI-XX a francouzského znění listiny X, je obsažen v původním znění anglickém, resp. francouzském Protokolu o opravách, který byl vydán Spojenými národy a vyšel v Lake Succes, New York. Na tyto opravy bude též vzat zřetel při vydání českých překladů listin I-IX a XI-XX, jež vydá Státní tiskárna v Praze.
*)
Text protokolu je zde uveřejněn v rozsahu, který povaha věci vyžaduje.