204/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.08.1948 do 01.06.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204.
Zákon
ze dne 19. července 1948,
kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Ustanovení § 44, odst. 1 zákona ze dne 16. dubna 1948, č. 75 Sb., o volbách do Národního shromáždění, se mění a zní:
„(1)
Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník téže volební skupiny podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož volebního kraje, v kterém byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil. Tohoto pořadí se může náhradník pro tento případ vzdáti. Není-li náhradníka nebo vzdá-li se svého pořadí i poslední náhradník na uvedené kandidátní listině, nastupuje náhradník téže volební skupiny podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině pro druhé skrutinium, pakli se pro tento případ tohoto pořadí nevzdá. Nelze-li ani takto obsaditi uprázdněný mandát, nastupuje náhradník téže volební skupiny podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině jiného volebního kraje, a to postupně, počínajíc prvním volebním krajem v téže volební oblasti (§ 1); ustanovení druhé věty platí obdobně.“.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.