2/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 1. prosince 1947,
kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947).
Vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947) se opravuje a doplňuje a zní takto:
„Vyhlašuje se s tím, že Dohoda ve smyslu svého článku 9 nabyla účinnosti dnem 23. května 1947.
President republiky ratifikoval tuto Dohodu se Závěrečným protokolem a Závěrečným protokolem dodatkovým dne 31. července 1947 a tímto dnem nabyla dohoda pro Československou republiku mezinárodní účinnosti.
Dohodou jsou vázány tyto státy:
Československo (31.VII.1947), Dánsko (16.VI.1947), Dominikánská republika (23.V.1947), Finsko (26.VI.1947), Francie (23.VII.1947), Maroko - španělský protektorát (26.VII.1947), Norsko (30.V.1947), Španělsko (19.VII.1947), Švédsko (20.VI.1947), Švýcarsko (23.V.1947), Velká Britannie a Severní Irsko (23.V.1947).
Závěrečným protokolem jsou vázány tyto státy:
Československo, Dánsko, Finsko, Francie, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Britannie a Severní Irsko.
Závěrečným protokolem dodatkovým jsou vázány tyto státy:
Československo, Finsko, Švýcarsko, Velká Britannie a Severní Irsko.“
Dr. Clementis v. r.

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.