191/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.08.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
Zákon
zo dňa 20. júla 1948
o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Začiatkom študijného roku 1948/49 zriaďuje sa v Košiciach pobočka lekárskej fakulty univerzity v Bratislave.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a osvety v dohode so zúčastnenými ministrami.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.