18/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
Vyhláška ministra financí
ze dne 9. února 1948
o stažení některých drobných mincí československé měny.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1
Drobné mince československé měny po 50 h ze zinku vydané do roku 1945, jakož i mince stejné hodnoty ze spěže (bronzu) niklové a z hliníku, vydané na Slovensku do roku 1945, přestanou býti zákonným platidlem dnem 29. února 1948.
§ 2
Od 1. března 1948 do 31. března 1948 budou všechny úřadovny Národní banky Československé a všechny poštovní úřady vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 31. březnu 1948 jest jakákoliv výměna těchto mincí vyloučena.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.