172/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 8. června 1948
o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
Vyhlašuji, že vláda republiky Československé oznámila:
A. vládě bulharské prostřednictvím československého vyslanectví v Sofii dne 5. března 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 8 mírové smlouvy s Bulharskem ze dne 10. února 1947, č. 207 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Bulharskem:
1.
Úmluva o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních ze dne 15. května 1926, č. 58 Sb. z roku 1927;
2.
Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních ze dne 15. května 1926, č. 59 Sb. z roku 1927;
3.
Konvence o vzájemném bezplatném ošetřování nemajetných nemocných ze dne 6. června 1925, č. 81 Sb. z roku 1926;
B. vládě italské prostřednictvím československého vyslanectví v Římě dne 25. února 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 44 mírové smlouvy s Itálií ze dne 10. února 1947, č. 5 Sb. z roku 1948, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Italií:
1.
Konsulární úmluva ze dne 1. března 1924, č. 35 Sb. z roku 1925;
2.
Úmluva o vykonatelnosti rozsudků ve věcech občanských a obchodních ze dne 6. dubna 1922, č. 127 Sb. z roku 1926;
3.
Úmluva o právní ochraně státních příslušníků ze dne 6. dubna 1922, č. 126 Sb. z roku 1926;
4.
Úmluva o vydání zločinců ze dne 6. dubna 1922, č. 128 Sb. z roku 1926;
5.
Úmluva o vzájemném vydání dokladů, listin a spisů týkajících se příslušníků bývalého vojska rakousko-uherského, kteří se stali občany jednoho nebo druhého státu v důsledku ustanovení mírových smluv St. Germainské a Trianonské nebo jiným způsobem po vzniku evropské války (1914-1918), ze dne 23. května 1931, č. 13 Sb. z roku 1932;
C. vládě maďarské prostřednictvím československého vyslanectví v Budapešti dne 27. února 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 10 mírové smlouvy s Maďarskem ze dne 10. února 1947, č. 192 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Maďarskem:
1.
Úmluva o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských ze dne 26. května 1928, č. 55 Sb. z roku 1930;
2.
Jednací řád rozhodčích komisí, které byly zřízeny podle čl. 13, odst. 5 úmluvy ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, uveřejněný vyhláškou ministrů spravedlnosti, financí a zahraničních věcí ze dne 27. července 1931, č. 134 Sb.;
3.
Úmluva o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše ze dne 24. srpna 1937, č. 124 Sb. z roku 1938;
D. vládě rumunské prostřednictvím československého velvyslanectví v Bukurešti dne 1. března 1948, že si přeje, aby podle čl. 10 mírové smlouvy s Rumunskem ze dne 10. února 1947, č. 209 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Rumunskem:
1.
Úmluva o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských, obchodních a nesporných ze dne 7. května 1925, č. 171 Sb. z roku 1926;
2.
Úmluva o pomoci při vymáhání daní ze dne 20. června 1934, č. 98 Sb. z roku 1936;
3.
Úmluva o správní pomoci a právní ochraně ve věcech daňových ze dne 20. června 1934, č. 99 Sb. z roku 1936;
4.
Úmluva, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních, ze dne 20. června 1934, č. 100 Sb. z roku 1936;
5.
Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních ze dne 7. května 1925, č. 172 Sb. z roku 1926.
Tím byly tyto smlouvy podle výše uvedených ustanovení mírových smluv ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
Dr. Clementis v. r.