171/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 9. července 1948
o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví.
V ustanovení § 4, odst. 2, písm. c) zák. č. 121/1948 Sb. se opravuje slovo „nemovitostí“ na „movitostí“.
Nosek v. r.