164/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
Vládní nařízení
ze dne 22. června 1948,
kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:
§ 1.
Lhůty podle zákona č. 125/1946 Sb. stanovené v § 1 vládního nařízení ze dne 27. května 1947, č. 96 Sb., kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb. se prodlužují do 31. prosince 1948.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1948; provedou jej všichni členové vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.