157/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.06.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
Vládní vyhláška
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
Gottwald v. r.
Velvyslanectví
republiky Československé
ve Varšavě
č.: 3031/48.
Ve Varšavě dne 23. března 1948.
Vážený pane ministře,
Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, čís. 52 Sb. z. a n.) dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod. 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, Československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.
Ustanovení, týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude platnosti dnem, který bude polské vládě oznámen. Československá vláda prosí polskou vládu o projev souhlasu s tímto svým opatřením i s uvedením nových smluvních celních sazeb v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1848.
Používám této příležitosti, vážený pane ministře, abych Vás ujistil o své hluboké úctě.
Josef Hejret v. r.
Jeho Excellence
pan Zygmunt MODZELEWSKI,
ministr zahraničních věcí
ve Varšavě
Listina A.
Smluvní cla při dovozu do celního území československého.
Čísla celního sazebníku československého Pojmenování zboží Celní sazba Kčs
ex 20 Cukr jiného druhu (škrobový, hroznový, ovocný, mléčný a pod.) za 100 kg 460,-
21 Melasa 30,-
ex 31 Hrách, čočka, boby a fazole:
ex a) hrách, čočka:
hrách 35,-
b) boby a fazole 10,-
32 Vikev, vlčí bob (lupina):
a) vikev 22,-
b) vlčí bob (lupina) 2,-
ex 40 Brambory, řepa cukrová, řepa krmná (burák):
a) brambory:
ex 2. od 1. srpna do 31. ledna:
Poznámka: Bramborová sáď (brambory k sázení) od 16. září do 15. listopadu, na osvědčení ministerstva zemědělství 25,-
ex 44 Všechny druhy zeleniny (mimo lanýže) a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, upravené (sušené, stlačené, krájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené):
ex a) sušená zelenina, též solená:
bramborové vločky 230,-
46 Mák (též zralé makovice) 150,-
ex 47 Semeno lněné a konopné (semenec), semena olejnatá, jinde nezařaděná:
a) semeno lněné a konopné (semenec) 27,-
48 Semeno hořčičné (též mleté, v sudech) 30,-
ex 49 Semeno jetelové: za 100 kg
a) vičenec 60,-
ex b) jiné:
červený jetel 280,-
bílý jetel 300,-
50 Semena travní 420,- z hrubé váhy
ex 52 Semena výslovně nejmenovaná:
semena řepy krmné 110,-
ex 68 Ovce a kozy (též berani, skopci a kozli): za kus
ovce (též berani a skopci) 22,-
ex 73 Veškerá drůbež (mimo zvěř pernatou):
ex a) živá: za 100 kg
husy 55,-
b) mrtvá, též vykuchaná, oškubaná nebo bez končetin 210,-
ex 75 Ryby, raci sladkovodní, pozemní hlemýždi, scampi, vše čerstvé:
ex b) ostatní:
raci sladkovodní 85,-
ex 79 Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý:
a) vejce drůbeží 200,-
84 Chlupy, vlasy a žíně veškeré, surové nebo upravené (a to vochlované, vyvařené, barvené nebo mořené, též kadeřené); štětiny beze cla
ex 85 Peří výslovně nejmenované (též peří drahé, pápěrky a brky); péra ozdobná, neupravená:
peří výslovně nejmenované (též peří drané, pápěrky a brky) beze cla
ex 86 Měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené, blány zlatotepecké; střevové provazy:
měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené 24,- z čisté váhy
88 Máslo přírodní, čerstvé nebo solené, též přepouštěné 500,-
ex 96 Parafin
ex a) nečistý, také parafinové šupiny:
parafin nečistý 160,-
ex b) jiný:
parafin čištěný 190,-
ex 100 Kolomaz:
a) s přísadou minerálních olejů nebo minerálních tuků 190,-
b) jiná 85,-
118 Masité droby 1100,-
ex 134 Dříví stavební a užitkové, korek:
ex a) dříví stavební a užitkové, evropské, tvrdé nebo měkké, kulaté, přitesané, řezané pilou neb jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy, dále neopracované, též železniční pražce:
ex 1. kulatina loupaná i neloupaná:
ex β) z jehličnatých dřevin:
dříví důlní 4,-
ex δ) ostatní:
habrová, osyková, topolová a vrbová beze cla
ex 2. dříví přitesané, řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy, dále neopracované, též železniční pražce:
β) sudovina dubová beze cla
δ) dříví z jehličnatých dřevin 8,-
ex ε) dříví dubové, jasanové, jilmové, akátové; dříví dubové 6,-
ex Poznámky k pol. 134 a) 1-2
ex 1. Dříví brusné a pilařské odřezky, dovážené továrnami k výrobě celulosy, vzdálenými nejvýše 50 km od celní hranice, do množství 650.000 q ročně, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením:
dříví brusné a pilařské odřezky, dovážené továrnami k výrobě celulosy, vzdálenými nejvýše 50 km od celní hranice, do množství 325.000 q ročně, na zvláštní povolení pod dozorem a za podmínek, stanovených nařízením beze cla
ex 135 Dřevěné uhlí, rašelina a rašelinové uhlí, lignit a kamenné uhlí, koks a všechno pevné palivo uměle z těchto hmot vyrobené:
ex a) dřevěné uhlí a rašelina (též brikety z nich):
dřevěné uhlí 25,-
ex 150 Zeminy a látky nerostné, výslovně nejmenované, přírodní, pálené, mleté nebo plavené:
ex b) ostatní:
dolomit (též pálený) beze cla
172 Ozokerit (zemní vosk, skalní vosk), surový beze cla
ex 173 Terpentin, olej terpentinový, olej smolný (pryskyřičný); surový olej jantarový, z rohu a kaučukový, pak oleje řady benzenové z kamenouhelného dehtu, ptačí lep:
ex b) ostatní:
terpentin, olej terpentinový beze cla
ex Poznámka ke třídě XXI.
Minerální oleje, dovážené rafineriemi minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací, na zvláštní povolení, za podmínek, stanovených nařízením:
c) benzin surový saz. čís. 177 20,-
d) destilát petrolejový saz. čís. 177 15,-
e) destilát mazacích olejů saz. čís. 178 20,-
f) parafinový olej saz. čís. 177 a 178 a zbytky destilace minerálních olejů saz. čís. 179 1,-
Bavlněná príze:
ex 183 jednoduchá surová:
a) do čís. 12 po anglicku 215,-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku 290,-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 500,-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku 770,-
ex Poznámky.
1. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, ve způsobě potáčů na krátkých nebo prostupujících cívkách, které nejsou přes 13 cm dlouhé a přes 22 mm tlusté, dovážená pro tkalcovny látek polohedvábných na dovolovací list pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 220,-
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku 350,-
ex 2. Jednoduchá surová příze bavlněná, dovážená k výrobě tylu, záclon, vyšívek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek, stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 220,-
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku 350,-
ex 202 Len, konopí, juta a jiná výslovně nejmenovaná přediva rostlinná, vesměs surové, močené (rosené), třené, vochlované, bílené, barvené a jich odpadky:
len beze cla
282 Zboží košíkářské (též z vrbového proutí upletené):
a) obyčejné (hrubé koše k balení, nůše, košatiny, koše na prádlo, vrše a pod. věci) z neoloupaných nebo oloupaných prutů atd., nemořené, nebarvené, nepokostované, nelakované, též spojené se dřevem, železem neb obecnými kovy 200,-
b) jemné, t. j. všechno ostatní zboží, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami 2.000,-
c) velmi jemné, t. j. zboží, spojené s velmi jemnými hmotami 5.200,-
ex 287 Papír balicí, váží-li čtverečný metr aspoň 30 g:
ex a) nebarvený;
jednostranně hlazený 170,- z hrubé váhy
ex 296 Papír výslovně nejmenovaný:
ex a) hladký:
1. novinový papír tiskařský v kotoučích 140,-
ex 300 Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny výslovně nejmenované:
ex a) z papíroviny, lepenky, papíru, mimo z papíru saz. čís. 290 b) 294 a 296 c):
ex 4. ostatní:
papír cigaretový, upravený k přímému použití (v knížkách a pod.); dutinky cigaretové; cívky a dutinky k navíjení příze 580,-
ex b) z papíru nebo s papírem saz. čís. 290 b), 294 a 296 c), potom všechno zboží s obrázky nebo s malbami:
ex 2. ostatní:
tiskopisy, oznámení a návěští; papír cigaretový, upravený k přímému použití (v knížkách a pod.); dutinky cigaretové 1.200,-
Poznámka k saz. čís. 298, 299 a 300.
Oznámení, plakáty a brožury, doporučující návštěvu polských turistických míst, lázní nebo propagující cizinecký ruch v Polsku vůbec, se projednávají bez ohledu na rozsah anonční části beze cla podle saz. čís. 647.
ex 344 Technické potřeby:
ex d) technické potřeby výslovně nejmenované, z vydělané nebo surové kůže, jako kapsy k transportérům, babky stavové, ozubená kola, manžety, kotouče a kruhy těsnicí a pod.:
2. řemínky k rozdělovači rouna 1.800,-
ex 350 Vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované, jakož i parkety (desky klížené nebo jinak spojené) vše nedýhované a nevykládané:
ex a) surové:
vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované 80,-
ex 351 Dýhy i desky ze sklížených dyh:
ex a) nevykládané:
1. surové 170,- z hrubé váhy
ex 361 Zboží výslovně nejmenované z jiných surovin soustružnických a řezbářských než ze dřeva:
ex d) z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo jinými velmi jemnými hmotami:
z pravého jantaru, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo jinými velmi jemnými hmotami 4.200,-
ex 370 Duté sklo obyčejné, t. j. nebroušené, nevzorkované, nelisované, nezabroušené:
ex a) přírodní barvy, nikoli však bílé:
balony o obsahu 25 až 65 litrů 110,- z hrubé váhy
399 Cement 28,-
ex 488 Obecné kovy surové, staré přelámané nebo v odpadcích:
a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem 15,-
ex c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem:
surový zinek 24,-
Poznámka. Zinkové odpadky na zvláštní povolení za podmínek stanovených nařízením beze cla
ex 491 Plechy a desky (válcované, vykované), dále neopracované:
e) zinkové 220,-
ex 492 Plechy a desky, hloubené nebo dirkované:
c) zinkové 300,-
ex 597 Kysličníky a zásady, výslovně jmenované:
ex g) zinková bělova (kysličník zinečnatý bílý); zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý):
zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý) 240,-
ex 621 Plyny zhuštěné, zkapalněné nebo ztužené, výslovně nejmenované:
kysličník siřičitý (kyselina siřičitá) je-li zásilka provázena vysvědčením o obsahu obalů, vydaný úřadem země výroby k tomu oprávněným 65,-
ex 653 Otruby (též mandlové), rýžové odpadky; sladový květ; plevy; tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté; výpalky, pomeje; vyloužené řepné řízky;
ex b) ostatní:
otruby pšeničné a žitné; vyloužené řepné řízky beze cla
ex 654 Mláto a matoliny:
ex b) jiné:
pevné zbytky bramborové po výrobě škrobu (sušené bramborové zdrtky) beze cla
Poznámka. V závěrečném protokolu v oddílu nazvaném „pokud jde o používání celního sazebníku československého" se v odstavci k s. č. 40 sazba 15 Kč nahrazuje sazbou 25,- Kčs a v odstavci k s. č. 621 se sazba 39,- Kč nahrazuje sazbou 65,- Kčs. Ostatní ustanovení této části závěrečného protokolu zůstávají nezměněny.
(Překlad)
Ve Varšavě dne 27. března 1948
Vaše Excellence,
Mám čest potvrditi příjem noty Vaší Excellence z 28. března o znění:
„Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, č. 52 Sbírky z. a n.), dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.
Ustanovení týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude platnosti dnem, kdy bude polské vládě oznámen. Československá vláda prosí polskou vládu o projev souhlasu s tímto svým opatřením i s uvedením nových smluvních celních sazeb v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1948.“
Mám čest v odpovědi oznámit Vaší Excellenci, že polská vláda vyslovuje souhlas jak s upravením celních smluvních sazeb listiny A z obchodní a plavební úmluvy ze dne 10. února 1934 způsobem, který je zřejmý z přílohy k notě Vaší Excellence, tak i s prozatímním uvedením těchto ustanovení v účinnost dnem 20. dubna 1948.
Račte přijmouti, pane velvyslanče, projev mé hluboké úcty.
Stefan Wierblowski, v. r.
Jeho Excellence
pan Josef Hejret,
velvyslanec republiky Československé
ve Varšavě.