143/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
VYHLÁŠKA
ministra financí ze dne 19. května 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet).
Podle § 17 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vyhlašuji opatření Likvidačního fondu měnového ze dne 23. dubna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.
Opatření
Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
Likvidační fond měnový (dále jen Fond) stanoví podle § 8 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém:
Čl. 1
(1)
Závazky, vypočtené v § 16, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, lze, pokud v jednotlivých případech převyšují částku 100 Kčs, plniti převodem na vázaný vklad (účet) ve prospěch věřitelův, popřípadě cennými papíry Fondu, dá-li k tomu Fond souhlas podle čl. 2. V tomto případě je věřitel povinen přijmouti toto plnění namístě placení.
(2)
Ustanovení předcházejícího odstavce se nevztahují na plnění závazků Poštovní spořitelně a peněžním ústavům (peněžním podnikům).
Čl. 2
(1)
Chce-li dlužník splniti závazek uvedený v čl. 1 převodem na vázaný vklad (účet) ve prospěch věřitelův, musí v žádosti o souhlas s převodem prokázati výši, právní důvod a splatnost závazku, odůvodniti, proč svůj závazek nesplnil do 14. února 1946 a připojiti potvrzení berní správy o tom, jakou částkou věřitel tuto pohledávku uvedl v přihlášce k majetkovým dávkám podle zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku. Potvrzení berní správy není třeba, je-li věřitel osvobozen od přihlašovací povinnosti k dávce z přírůstku na majetku a k dávce z majetku (§§ 15, 34 a 41 cit. zákona).
(2)
Nemůže-li dlužník předložiti potvrzení berní správy o přihlášení pohledávky věřitelem, postačí, prokáže-li, že berní správě, příslušné pro vyměření majetkových dávek věřiteli, písemně oznámil jméno a bydliště věřitelovo, jakož i výši a právní důvod pohledávky, kterou hodlá zapraviti převodem.
Čl. 3
(1)
V případech nespadajících pod ustanovení čl. 1, odst. 1 jsou převody mezi vázanými vklady různých vlastníků přípustné se souhlasem Fondu jen, pokud také věřitel s převodem souhlasí.
(2)
O náležitostech žádosti platí přiměřeně ustanovení čl. 2, odst. 1; mimo to jest ji doložiti písemným věřitelovým prohlášením, že s úhradou převodem z vázaného vkladu souhlasí.
Čl. 4
Žádosti podle tohoto opatření musí býti podány prostřednictvím peněžního ústavu (peněžního podniku) na tiskopisech Fondem vydaných.
V Praze dne 23. dubna 1948
Likvidační fond měnový
Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.