137/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.02.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
Zákon
ze dne 28. dubna 1948
o postátnění Československého rozhlasu
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1)
Na československý stát přecházejí veškerá práva a závazky „Českého rozhlasu, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze“ a „Slovenského rozhlasu, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave“.
(2)
Přechod knihovních práv podle odstavce 1 zapíší knihovní soudy na návrh ministerstva informací s odvoláním na tento zákon. Obdobně se provede vyznačení přechodu práv v úředních rejstřících a seznamech.
§ 2
(1)
Společnosti, uvedené v § 1, odst. 1, zanikají bez likvidace a soudy na návrh ministerstva informací provedou výmaz v obchodním (firemním) rejstříku s odvoláním na tento zákon.
(2)
Veškerá práva a povinnosti společníků ze společenského poměru k společnostem, uvedeným v § 1, odst. 1, zanikají. Dosavadním společníkům nepřísluší náhrada, v případech hodných zvláštního zřetele lze jim však poskytnouti náhradu, odpovídající jmenovité hodnotě jejich kmenových vkladů; o poskytnutí náhrady rozhodne ministerstvo informací v dohodě s ministerstvem financí.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni vyhlášení; provede jej ministr informací v dohodě s ministry financí a národní obrany.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.