131/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
ZÁKON
ze dne 6. května 1948
o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále jen „církev“) zanikla dnem 4. května 1945.
§ 2
Matriky církve spravují okresní národní výbory.
§ 3
(1)
Veškerý majetek nemovitý i movitý, zejména i majetková práva, který byl ke dni 4. května 1945 ve vlastnictví církevních obcí (farních nebo krajských obcí nebo obce povšechné) církve nebo jejích ústavů, nadací a fondů, přechází do vlastnictví československého státu.
(2)
Ministerstvo školství a osvěty určí v dohodě s ministerstvem vnitra, který majetek přešel podle odstavce 1 do vlastnictví československého státu.
§ 4
O majetku uvedeném v § 3 platí obdobně ustanovení částí II až IV dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a zákona ze dne 8. května 1947, č. 90 Sb., o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek, při čemž ministerstvo školství a osvěty v dohodě s ministerstvem vnitra určí, které majetkové podstaty mají sloužiti kultovým, církevně administrativním nebo podobným účelům a které církvi, náboženské společnosti nebo jiné organisaci podobného druhu se přidělí.
§ 5
(1)
Tímto zákonem není dotčena platnost úkonů, provedených při vedení církevních matrik, a platnost manželství, uzavřených před duchovními správci církve do dne, kdy tento zákon nabyl účinnosti.
(2)
Dotčena nejsou ani opatření o majetku uvedeném v § 3, která byla učiněna před účinností zákona podle předpisů o konfiskaci a rozdělení konfiskovaného majetku.
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři školství a osvěty a vnitra.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.