13/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
ZÁKON
ze dne 22. ledna 1948,
kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Ustanovení § 9 zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb., zákon ze dne 1. března 1933, č. 45 Sb., ustanovení § 1, odst. 1 zákona ze dne 9. dubna 1935, č. 70 Sb., a zákon ze dne 11. března 1937, č. 37 Sb., se zrušují.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři financí, zahraničního obchodu, průmyslu a výživy v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Ripka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.