127/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
ZÁKON
ze dne 5. května 1948,
kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1)
Československý stát nabývá, pokud se tak již nestalo, vlastnictví k nemovitostem zapsaným:
A.
1.
ve vložkách č. 1296, 1647, 1697, 1705 a 1771 pozemkové knihy katastrálního území Karlovy Vary;
2.
v těchto vložkách pozemkové knihy katastrálního území Karlovy Vary: ve vložce č. 200 k stavebním parcelám č. 753, 754/1, 1106, 1107, 1392, 1486 a k pozemkovým parcelám č. 1146/3, 1147/2, 1167/1, 1873/2 a ve vložce č. 567 k stavební parcele č. 751 a k pozemkovým parcelám č. 1042/1, 1193/2, 1193/4, 1203/1, 1204 a 1215/1, ve vložce č. 1060 k pozemkové parcele č. 1043/2, ve vložce č. 1075 k stavební parcele č. 1598, ve vložce č. 1077 k stavebním parcelám č. 1224 a 1225 a k pozemkové parcele č. 1177/1, ve vložce č. 1634 k pozemkové parcele č. 1038/2, ve vložce č. 1704 k stavebním parcelám č. 386, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 1376, 1377 a k pozemkovým parcelám č. 180/2, 1097/1, 1104, ve vložce 1149 k pozemkové parcele č. 163/1, ve vložce č. 1816 k stavebním parcelám č. 1484/2, 1485 a k pozemkové parcele č. 1137/3, ve vložce č. 2010 k stavební parcele č. 1620 a k pozemkové parcele č. 1148/5;
3.
ve vložkách č. 99 a 364 pozemkové knihy katastrálního území Drahovice (okres Karlovy Vary);
4.
ve vložce č. 543 zemských desk českých k stavebním parcelám č. 11, 12, 15, 16/1, 99 a k pozemkovým parcelám č. 29, 43/1, 43/2, 44, 45, 491/2, 759/2 a 762/1;
5.
ve vložce č. 5 k stavebním parcelám č. 3, 5, 21 a k pozemkovým parcelám č. 16/1, 17/1, 19, 20, 21, 26, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1, 88/1, 88/2, 89, 102/1 a 125, ve vložce č. 31 a ve vložce č. 32 k pozemkové parcele č. 126/1 vesměs pozemkové knihy katastrálního území Cihelny (okres Loket);
6.
ve vložkách č. 31, 144, ve vložce č. 114 k stavební parcele č. 79 a k pozemkovým parcelám č. 1/2, 2/2, 56/6, 57/2, 57/3, 273/4, 273/5, 276/2, 306/2, ve vložce č. 285 k stavební parcele č. 121 a k pozemkové parcele č. 56/2 vesměs pozemkové knihy katastrálního území Dalovice.
B.
1.
ve vložkách č. 390, 588, 591, 594, 997, 1004, 1029 a 1117 pozemkové knihy katastrálního území Bubeneč;
2.
ve vložce č. 677 pozemkové knihy katastrálního území Střešovice;
3.
ve vložkách č. 1740 a 1741 pozemkové knihy katastrálního území Nusle;
C.
1.
ve vložkách č. 132 a 379 pozemkové knihy katastrálního území Bubeneč;
2.
ve vložce č. 2629 pozemkové knihy katastrálního území Bratislava.
(2)
Spolu s nemovitostmi uvedenými v odstavci 1 nabývá československý stát, pokud se tak již nestalo, i příslušenství a zařízení těchto nemovitostí a podniků v nich provozovaných, jakož i věcí, které tam byly vneseny, ačli nenáležejí uživatelům těchto nemovitostí a podniků.
(3)
Vlastnické právo k věcem uvedeným v předchozích odstavcích přechází podle tohoto zákona na československý stát bez závad, které na uvedených nemovitostech váznou. Reversální závazek váznoucí na nemovitosti uvedené v odstavci 1, písm. C, č. 2 zaniká bez náhrady. Služebnosti, pokud váznou na nemovitostech, o které jde, zůstávají však nedotčeny.
§ 2
(1)
Vlastnictví nabyté československým státem k nemovitostem uvedeným v § 1, odst. 1, písm. A a B a k příslušenství, zařízení a věcem v těchto nemovitostech přechází s obmezením uvedeným v odstavcích 2 a 3 na Svaz sovětských socialistických republik jako částečná protihodnota za kořistné statky ponechané republice Československé.
(2)
Právo nakládati s přírodními léčivými zdroji, objeví-li se na nemovitostech, které v Karlových Varech přecházejí do vlastnictví Svazu sovětských socialistických republik podle odstavce 1., přísluší výhradně československému státu. Vlastník se zdrží všeho, co by mohlo být na újmu využití karlovarských přírodních léčivých zdrojů, a podrobí se předpisům platným pro jejich ochranu.
(3)
Lanové dráhy v Karlových Varech, koncesované vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. listopadu 1906, č. 227 ř. z., přecházejí do vlastnictví Svazu sovětských socialistických republik bez újmy ustanovení zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), zejména co do výkonu státní výsosti. Koncesní listina se zároveň přenáší na nového nabyvatele. Její nově upravené znění vyhlásí ministr dopravy ve Sbírce zákonů a nařízení. Dráhy budou vlastníkem provozovány tak, aby plnily své určení s hlediska veřejného zájmu a neomezené potřeby veřejnosti, zejména pokud jde o bezpečnost, pravidelnost a nerušenost provozu. Vlastník je vázán služebností průchodu k jednotlivým stanicím těchto drah. Sazby jízdného upraví vlastník v dohodě s místním národním výborem. Tyto sazby podléhají schválení ministerstva dopravy a Nejvyššího úřadu cenového.
§ 3
Ministr financí se zmocňuje, aby nemovitosti uvedené v § 1, odst. 1, písm. C s příslušenstvím, zařízením a věcmi v těchto nemovitostech, pokud nebudou dohodou zúčastněných vlád ze zcizení vyloučeny, zcizil Spojeným státům americkým. Přejímací hodnota a způsob její úhrady se určí dohodou zúčastněných vlád.
§ 4
(1)
Zápis přechodu vlastnického práva podle § 1, odst. 1, písm. C na československý stát a podle § 2, odst. 1 na Svaz sovětských socialistických republik, jakož i výmaz závad váznoucích na nemovitostech provede knihovní soud z moci úřední s odvoláním na tento zákon.
(2)
Jakmile dojde k zcizení podle § 3, může ministr financí navrhnout, aby knihovní soud s odvoláním na tento zákon provedl vklad vlastnického práva pro Spojené státy americké k nemovitostem jim zcizeným.
(3)
Zároveň s vkladem vlastnického práva podle § 2, odst. 1 k nemovitostem uvedeným v § 2, odst. 2 a 3 se vloží do pozemkové knihy obmezení vlastnického práva podle tohoto ustanovení.
§ 5
(1)
Za majetek uvedený v § 1, odst. 1 a 2, pokud nejde o majetek konfiskovaný, poskytne československý stát náhradu ve výši obecné ceny. Výměr o náhradě vydá ministerstvo techniky po slyšení nejvyššího úřadu cenového. Náhrada je splatná do 60 dnů po vydání výměru o náhradě.
(2)
Nepodá-li vlastník nemovitosti průkaz o tom, že osoby, kterým plynou práva k vyvlastňované věci z knihovních zápisů, souhlasí, aby náhrada poskytnutá v penězích byla vyplacena přímo jemu, složí se tato náhrada u knihovního soudu, který ji pak rozvrhne v nesporném řízení podle zásad exekučního řádu.
(3)
Průkaz uvedený v předcházejícím odstavci třeba podati listinou, na níž je podpis oprávněné osoby ověřen soudem nebo notářem (veřejným notářem) nebo veřejnou listinou.
(4)
Nároky ze závazků náležejících k majetku uvedenému v § 1, odst. 1 a 2, pokud je konfiskován podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nebo podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, se vypořádají podle ustanovení, která budou vydána k provedení § 5, odst. 3 dekretu č. 12/1945 Sb. a § 5, odst. 1, č. 3 dekretu č. 108/1945 Sb.
§ 6
Právní jednání, písemnosti a úřední úkony potřebné k provedení tohoto zákona jsou osvobozeny od daní, dávek a poplatků.
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři financí, techniky, dopravy a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Čepička v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.