111/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 24. května 1948
o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 Sb., o cestovních pasech, toto:
§ 1
Visová povinnost pro majitele diplomatických cestovních pasů polských se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1948.
Nosek v. r.