110/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
Vyhláška ministra financí
ze dne 19. května 1948
o stažení některých mincí československé měny.
Podle § 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:
§ 1
Mince československé měny po 20 h ze zinku vydané do roku 1945, jakož i mince stejné hodnoty z hliníku vydané na Slovensku do roku 1945, přestanou býti zákonným platidlem dnem 31. května 1948.
§ 2
Od 1. června 1948 do 30. června 1948 budou Národní banka Československá, ústředí v Praze, její oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě a všechny její filiální úřadovny, jakož i všechny poštovní úřady, vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 30. červnu 1948 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.