107/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107.
Ústavní zákon
ze dne 28. dubna 1948,
kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
Lhůta k podání žádostí o udělení československého státního občanství podle §§ 1 a 2 ústavního zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 74 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, se prodlužuje do 31. prosince 1949. Další prodloužení této lhůty lze provésti zákonem.
§ 2.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 1948; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.