102/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102.
Vyhláška ministra financí
ze dne 30. dubna 1948
o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod.
Podle § 15, odst. 1, písm. a) dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 128 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské, ustanovuji:
§ 1.
Působnost poplatkového úřadu Praha-obvod se přenáší na poplatkový úřad Praha-střed, jehož název se mění na „poplatkový úřad v Praze“.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1948.
Dr. Dolanský v. r.