Chronologický register predpisov ročníka 1948

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1948 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.
2/1948 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947).
3/1948 Zb. Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.
4/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenské kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
5/1948 Zb. Mírová smlouva s Itálií.
6/1948 Zb. Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními.
7/1948 Zb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947.
8/1948 Zb. Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.
9/1948 Zb. Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
10/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947.
11/1948 Zb. Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.
12/1948 Zb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství.
13/1948 Zb. Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu.
14/1948 Zb. Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských.
15/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska.
16/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.
17/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení.
18/1948 Zb. Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny.
19/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.
20/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů.
21/1948 Zb. Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození.
22/1948 Zb. Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva.
23/1948 Zb. Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
24/1948 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků.
25/1948 Zb. Nařízení, kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky", „Státní statky" a „Státní lesy".
26/1948 Zb. Vyhláška o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze.
27/1948 Zb. Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín.
28/1948 Zb. Nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu.
29/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatních.
30/1948 Zb. Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva.
31/1948 Zb. Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948.
32/1948 Zb. Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon).
33/1948 Zb. Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení.
34/1948 Zb. Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti.
35/1948 Zb. Nařízení o letním čase v roce 1948.
36/1948 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy.
37/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy.
38/1948 Zb. Zákon o Národní bance Československé.
39/1948 Zb. Zákon o platidlech československé měny.
40/1948 Zb. Zákon o trestní ochraně proti požárům
41/1948 Zb. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého.
42/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.
43/1948 Zb. Zákon o zemědělském úvěru.
44/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy.
45/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy.
46/1948 Zb. Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
47/1948 Zb. Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon).
48/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních.
49/1948 Zb. Zákon o zemědělské dani.
50/1948 Zb. Zákon o živnostenské dani.
51/1948 Zb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských.
52/1948 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů.
53/1948 Zb. Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady.
54/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil.
55/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech.
56/1948 Zb. Zákon o státní podpoře novomanželům.
57/1948 Zb. Zákon o zálohování výživného dětem.
58/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů.
59/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947.
60/1948 Zb. Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi.
61/1948 Zb. Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose.
62/1948 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko.
63/1948 Zb. Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků.
64/1948 Zb. Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru.
65/1948 Zb. Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody.
66/1948 Zb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů.
67/1948 Zb. Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců.
68/1948 Zb. Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.
69/1948 Zb. Zákon o hudební a artistické ústředně.
70/1948 Zb. Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení.
71/1948 Zb. Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek.
72/1948 Zb. Nařízení o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film".
73/1948 Zb. Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa.
74/1948 Zb. Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění.
75/1948 Zb. Zákon o volbách do Národního shromáždění
76/1948 Zb. Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské.
77/1948 Zb. Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.
78/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva.
79/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.
80/1948 Zb. Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě.
81/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse.
82/1948 Zb. Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon).
83/1948 Zb. Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.
84/1948 Zb. Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem.
85/1948 Zb. Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání.
86/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947.
87/1948 Zb. Zákon o potírání alkoholismu.
88/1948 Zb. Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády.
89/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky).
90/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.
91/1948 Zb. Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy.
92/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady.
93/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce.
94/1948 Zb. Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům.
95/1948 Zb. Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon).
96/1948 Zb. Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku.
97/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb.
98/1948 Zb. Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
99/1948 Zb. Zákon o národním pojištění.
100/1948 Zb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948.
101/1948 Zb. Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích.
102/1948 Zb. Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod.
103/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové.
104/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech.
105/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě.
106/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
107/1948 Zb. Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
108/1948 Zb. Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. Března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
109/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků.
110/1948 Zb. Vyhláška o stažení některých mincí československé měny.
111/1948 Zb. Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.
112/1948 Zb. Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém.
113/1948 Zb. Vyhláška, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny.
114/1948 Zb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků.
115/1948 Zb. Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru.
116/1948 Zb. Vyhláška o úplnom znění dekretu presidenta republiky dolů a některých průmyslových podniků.
117/1948 Zb. Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
118/1948 Zb. Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků.
119/1948 Zb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.
120/1948 Zb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami.
121/1948 Zb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví.
122/1948 Zb. Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří.
123/1948 Zb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků.
124/1948 Zb. Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.
125/1948 Zb. Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku.
126/1948 Zb. Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků.
127/1948 Zb. Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.
128/1948 Zb. Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky.
129/1948 Zb. Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu.
130/1948 Zb. Zákon o národních umělcích
131/1948 Zb. Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
132/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.
133/1948 Zb. Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu.
134/1948 Zb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.
135/1948 Zb. Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy.
136/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.
137/1948 Zb. Zákon o postátnění Československého rozhlasu.
138/1948 Zb. Zákon o hospodaření s byty
139/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku.
140/1948 Zb. Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů.
141/1948 Zb. Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.
142/1948 Zb. Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku.
143/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet).
144/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.
145/1948 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy.
146/1948 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě.
147/1948 Zb. VYHLÁŠKA ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946.
148/1948 Zb. Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou.
149/1948 Zb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským.
150/1948 Zb. Ústava Československé republiky.
151/1948 Zb. Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu.
152/1948 Zb. Zákon o volbě presidenta republiky.
153/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
154/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948.
155/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948.
156/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948.
157/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
158/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
159/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948.
160/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.
161/1948 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
162/1948 Zb. Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.
163/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.
164/1948 Zb. Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
165/1948 Zb. Nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady.
166/1948 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků.
167/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
168/1948 Zb. Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia.
169/1948 Zb. Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové.
170/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.
171/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví.
172/1948 Zb. Vyhláška o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
173/1948 Zb. Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení.
174/1948 Zb. Zákon o zrušení domovského práva.
175/1948 Zb. Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.
176/1948 Zb. Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.
177/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.
178/1948 Zb. Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků.
179/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.
180/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
181/1948 Zb. Zákon o organisaci peněžnictví.
182/1948 Zb. Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
183/1948 Zb. Zákon o Investiční bance
184/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství.
185/1948 Zb. Zákon o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti
186/1948 Zb. Zákon o revisní službě finanční správy.
187/1948 Zb. Zákon o Ústřední radě družstev.
188/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.
189/1948 Zb. Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku.
190/1948 Zb. Zákon o lékárnickém studiu.
191/1948 Zb. Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.
192/1948 Zb. Zákon o státním divadle v Brně.
193/1948 Zb. Zákon o státním divadle v Ostravě.
194/1948 Zb. Zákon jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.
195/1948 Zb. Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských.
196/1948 Zb. Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních.
197/1948 Zb. Nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích.
198/1948 Zb. Zákon o občanských průkazech.
199/1948 Zb. Zákon o komunálních podnicích.
200/1948 Zb. Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti.
201/1948 Zb. Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti.
202/1948 Zb. Nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady.
203/1948 Zb. Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby.
204/1948 Zb. Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
205/1948 Zb. Zákon jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.
206/1948 Zb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků.
207/1948 Zb. Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků.
208/1948 Zb. Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic.
209/1948 Zb. Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.
210/1948 Zb. Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
211/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody.
212/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948.
213/1948 Zb. Zákon o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov.
214/1948 Zb. Zákon o sbírkách zákonů.
215/1948 Zb. Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.
216/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
217/1948 Zb. Vyhláška o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku.
218/1948 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku.
219/1948 Zb. Nariadenie o ústavoch národného zdravia.
220/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec
221/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti oblastných komisií pre technickohospodárske úpravy pozemkov.
222/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku.
223/1948 Zb. Nariadenie o začatí činnosti Investičnej banky
224/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.
225/1948 Zb. Nariadenie o zriadení pobočiek pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a v Českých Budejoviciach.
226/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej smluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, sjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947.
227/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948.
228/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948.
229/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväznosť niektorých noriem.
230/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode o valorizácii smluvných colných sadzieb medzi republikou Československou a Španielskom, sjednanej v Prahe výmenou nót zo dňa 4. marca a 6. apríla 1948.
231/1948 Zb. Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky.
232/1948 Zb. Zákon o Štátnom súde.
233/1948 Zb. Zákon o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev.
234/1948 Zb. Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
235/1948 Zb. Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek.
236/1948 Zb. Zákon o vojenskej nemocenskej starostlivosti
237/1948 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno niektorým osobám udeliť oprávnenie na vykonávanie zubnej techniky
238/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde.
239/1948 Zb. Nariadenie o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky
240/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia stanovy Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo".
241/1948 Zb. Zákon o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne)
242/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o národnom poistení.
243/1948 Zb. Vyhláška o Dohovore a dohodnutiach dojednaných v Paríži dňa 5. júla 1947 na XII. Svetovom poštovom kongrese.
244/1948 Zb. Zákon o štátnej mzdovej politike.
245/1948 Zb. Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti.
246/1948 Zb. Zákon o náhrade poslancov Národného shromaždenia.
247/1948 Zb. Zákon o táboroch nútenej práce.
248/1948 Zb. Zákon o obvodných pôrodných asistentkách a o úprave oprávnenia na výkon pomocnej praxe pôrodníckej.
249/1948 Zb. Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe.
250/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch.
251/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany.
252/1948 Zb. Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení.
253/1948 Zb. Nariadenie o Fonde znárodneného hospodárstva.
254/1948 Zb. Nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií.
255/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948.
256/1948 Zb. Vyhláška o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948.
257/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch
258/1948 Zb. Vyhláška o Dodatkovom protokole k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, dojednanom v Londýne dňa 17. júla 1947.
259/1948 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou.
260/1948 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy.
261/1948 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení.
262/1948 Zb. Vyhláška o dohode o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednanej vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948.
263/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory.
264/1948 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísanej v Prahe dňa 28. novembra 1947
265/1948 Zb. Nariadenie o vyznamenaniach za zásluhy o výstavbu štátu a za vynikajúce pracovné výkony
266/1948 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave stálych voličských soznamov
267/1948 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátumom 3. júla 1948.
268/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení.
269/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky zákon o päťročnom pláne)
270/1948 Zb. Zákon o prísahe sudcov.
271/1948 Zb. Zákon o úľavách v plnení niektorých záväzkov, ktoré zneli na ríšske marky.
272/1948 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov.
273/1948 Zb. Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi.
274/1948 Zb. Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska.
275/1948 Zb. Zákon, ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti.
276/1948 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948.
277/1948 Zb. Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie.
278/1948 Zb. Zákon o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami.
279/1948 Zb. Zákon o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom.
280/1948 Zb. Zákon o krajskom zriadení.
281/1948 Zb. Zákon o výkone finančnej správy národnými výbormi.
282/1948 Zb. Vyhláška o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode.
283/1948 Zb. Zákon o všeobecnej dani.
284/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani.
285/1948 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane.
286/1948 Zb. Zákon o národnej bezpečnosti.
287/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa znovu mení a doplňuje železničný prepravný poriadok.
288/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice.
289/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú.
290/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o zdanení zásob tovaru všeobecnou daňou.
291/1948 Zb. Zákon o dočasnom vedení štátneho hospodárstva v počiatočnom období roku 1949.
292/1948 Zb. Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom.
293/1948 Zb. Zákon o colných sľavách pre dovoz strojov a prístrojov.
294/1948 Zb. Zákon o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov.
295/1948 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v puncovníctve.
296/1948 Zb. Vládne nariadenie o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne.
297/1948 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
298/1948 Zb. Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko.
299/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok.
300/1948 Zb. Vládne nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci.
301/1948 Zb. Vládne nariadenie o bezpečnostných referátoch krajských národných výborov.
302/1948 Zb. Vládne nariadenie o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy.
303/1948 Zb. Vládne nariadenie o plánovacích referátoch krajských národných výborov.
304/1948 Zb. Vládne nariadenie o odmenách členov národných výborov.
305/1948 Zb. Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.
306/1948 Zb. Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr.
307/1948 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore priamych daní.
308/1948 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev.
309/1948 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch.
310/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o súpise pohľadávok a iných nárokov voči bývalému ríšskonemeckému majetku a bývalým ríšskonemeckým vlastníkom tohto majetku.
311/1948 Zb. Zákon o národných dopravných podnikoch.
312/1948 Zb. Zákon o organizácii štátnych lesov a statkov.
313/1948 Zb. Zákon o viazaných stavebninách a ich prídele.
314/1948 Zb. Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní.
315/1948 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov.
316/1948 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa upravujú právne pomery Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami.
317/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe
318/1948 Zb. Nariadenie ministra vnútorného obchodu ktorým sa určuje deň, ktorým vplynú niektoré útvary do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, a zanikajú.
319/1948 Zb. Zákon o zľudovení súdnictva.
320/1948 Zb. Zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov.
321/1948 Zb. Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže.
322/1948 Zb. Zákon o advokácii (advokátsky poriadok).
323/1948 Zb. Zákon, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej.
324/1948 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške.
325/1948 Zb. Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.
326/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.
327/1948 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísaná v Bukurešti dňa 21. júla 1948.