Predpis bol zrušený predpisom 42/1970 Zb.

103/1947 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.1947 do 05.05.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103.
Zákon
ze dne 29. května 1947,
kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Živnost foukače technického skla se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2.
Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného (§ 14 živnostenského řádu, § 15 živnostenského zákona) jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona
a)
živnost foukače technického skla samostatně provozoval nebo
b)
byl nejméně 5 let v živnosti foukače technického skla zaměstnán odbornými pracemi nebo
c)
byl vůbec zaměstnán způsobem uvedeným pod písmenem b) a dokončil v tomto zaměstnání za účinnosti tohoto zákona celkovou pětiletou dobu zaměstnání.
§ 3.
Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nedotčena.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.