63/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1946

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63.
Vládní nařízení
ze dne 2. dubna 1946
o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory:
§ 1.
Zřizuje se správní okres se sídlem okresního národního výboru v Novém Městě nad Metují. Jeho obvod tvoří obce soudního okresu Nové Město nad Metují, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu dobrušského.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1946; provede je ministr vnitra.
Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v.r.

Lichner v. r.