230/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.01.1947

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230.
Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1946
o zřízení správního okresu lanškrounského.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory:
§ 1.
Zřizuje se správní okres se sídlem okresního národního výboru v Lanškrouně. Jeho obvod tvoří obce soudního okresu lanškrounského, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu Ústí nad Orlicí.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti čtrnáctým dnem po vyhlášení; provede je ministr vnitra.
Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Luašman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.