211/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.11.1946

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211.
Vyhláška ministra financí
ze dne 20. listopadu 1946,
kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.
Podle § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, vyhlašuji připojené oznámení Národní banky Československé ze dne 29. října 1946.
Dr. Dolanský v. r.