196/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.1946

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196.
Zákon
ze dne 3. října 1946,
jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům, se doplňuje takto:
V § 2 se vkládá mezi odstavce 4 a 5 nový odstavec tohoto znění:
„Spojeneckým a spřáteleným armádám uvedeným v předchozích dvou odstavcích se klade na roveň Rudá armáda Svazu sovětských socialistických republik.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.