156/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1946

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156.
Dojednanie
pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.
V MENE REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ!
DŇA 4. JANUÁRA 1946 BOLA SJEDNANÁ V LONDÝNE TATO DOHODA:
Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.
Vlády BELGIE, DÁNSKA, FRANCIE, GRÉCKA, HOLANDSKA, LUXEMBURSKA, NÓRSKA, SPOJENÝCH ŠTÁTOV SEVEROAMERICKÝCH, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE, IRSKA a TURECKA, súc presvedčené, zvlášte počas prítomného trvania všeobecného nedostatku uhlia, určitých druhov materiálu a výzbroje baní, že je treba efektívnej spolupráce pri rozdelovaní dopytu a ponuky týchto výrobkov s ktorými možno disponovať v Europe, usniesly sa na následujúcom:
Článok 1.
Utvorenie Europskej organizácie uhlia.
Týmto sa formálne utvára Europská uholná organizácia, odteraz označovaná Organizácia.
Článok 2.
Členmi Organizácie sú vlády signatárov tohto dojednania a ostatné vlády, ktoré k nej pristúpia na pozvanie Rady, predvídanej článkom 3.
Článok 3.
Štruktúra Organizácie.
1.
Organizácia skladá sa z Rady a Sekretariátu.
2.
Rada pozostáva z reprezentantov členských vlád. Každá vláda určí jedného delegáta a môže menovať jedného náhradníka a technických poradcov.
3.
Rada upravuje svoj rokovací poriadok sama a môže vytvoriť toľko komisií, alebo iných podriadených telies, koľko bude žiadúcne.
4.
Sekretariát sa skladá z Prezidenta, ktorý tiež predsedá Rade a z Generálneho sekretára, ktorí obaja sú menovaní Radou a z ďalšieho potrebného personálu menovaného Prezidentom v shode s Radou a v súhlase s podmienkami touto predpísanými.
Článok 4.
Činnosť Organizácie.
1.
Úlohou Organizácie je usnadnenie zásobovania a rovnomerné rozdelenie uhlia, práve tak, ako baníckych potrieb a výstroje baní, zabezpečujúc nakoľko je to možné záujmy i producentov i spotrebiteľov. K tomuto úkolu Rada bude neustále oboznámená so situáciou ponuky a distribúcie a v páde potreby bude o tejto diskutovať a robiť vhodné odporúčania zainteresovaným vládam a iným kompetentným autoritám.
2.
K tomuto cieľu členské vlády:
a)
poskytnú Organizácii na jej žiadosť všetky potrebné informácie, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú produkcie, dovozu, vývozu, spotreby, zásob a potrieb uhlia a výstroje baní;
b)
budú plne spolu spolupracovať s Organizáciou k splneniu jej úloh.
Článok 5.
Sídlo Organizácie.
Sídlom Organizácie je Londýn, alebo každé iné miesto, ktoré Rada čas od času určí.
Článok 6.
Styky s inými organizáciami, autoritami a agenciami.
1.
Organizácia môže nadviazať styky s národnými a medzinárodnými organizáciami, autoritami a agenciami.
2.
Po utvorení Hospodárskej a Sociálnej Rady Spojených Národov, dá sa Organizácia do styku s touto Radou, cieľom určenia vzťahov medzi nimi a zvlášte či jej úlohy môžu a majú byť prevzaté tiež Hospodárskou a Sociálnou Radou.
Článok 7.
Výdaje.
Výdaje Organizácie majú byť rozdelené a uhradené členskými vládami spôsobom, ktorý určí Rada.
Článok 8.
Privilégia a immunity.
1.
Organizácia na území členských vlád bude požívať také privilégia a immunity, aké budú potrebné k vyplneniu jej úloh.
2.
Zástupcovia členských vlád a personál Organizácie podobne budú v týchto zemiach požívať také privilégia a immunity, aké budú potrebné k nezávislému vykonávaniu ich funkcií.
Článok 9.
Definície.
V texte tohoto dojednania:
slovo „uhlie“ značí všetky druhy uhlia (antracit, bitumínové, hnedé uhlie, lignit alebo iné druhy). Koks (či už produkovaný v plynárňach, lebo v koksových peciach), brikety, alebo iné tuhé palivá a dehty, určené k spracovaniu tuhého paliva.
Výraz „výstroj baní“ znamená také výrobky, zahrňujúc stroje a ich súčiastky, aké sa používajú v produkcii a zpracovaní uhlia.
Článok 10.
Nástup účinnosti a trvanie dojednania.
Toto dojednanie vydáva sa vo francúzštine a angličtine a oba texty majú rovnakú platnosť; účinným stane sa dňa 1. januára 1946 predbežne na jeden rok. Členské vlády (alebo niektoré z nich) môžu ho predĺžiť na tak dlho, ako budú chcieť. Každá členská vláda počnúc 1. októbrom 1946 môže písomne notifikovať vláde Spojeného Kráľovstva úmysel vystúpiť z Organizácie a dojednanie, vzhľadom ku vláde, ktorá toto notifikovala, vyprší tri mesiace po prijatí oznámenia vládou Spojeného Kráľovstva.
Ako dôkaz toho, dolupodpísaní, súc vybavení svojimi vládami náležitými plnými mocami podpísali toto dojednanie.
V Londýne, dňa 4. januára 1946.
V jednom exemplári, ktorý bude uložený v archíve vlády Spojeného Kráľovstva a ktorého overený odpis bude doručený každej signatárnej, alebo pristupujúcej vláde.
Za vládu belgickú:
M. T. Buyse.

Za vládu dánsku:
Anthon Vestbirk.

Za vládu francúzsku:
Gueronik.

Za vládu grécku:
J. Romanos.

Za vládu luxemburskú:
Leo A. Clasen.

Za vládu holandskú:
J. Looman.

Za vládu nórsku:
Johan Melander.

Za vládu tureckú:
Cemal Sait Bark.

Za vládu Spojeného kráľovstva:
J. Eaton Griffith.

Za vládu Spojených štátov amerických:
Thomas C. Blaisdell, Jr.
PREZKÚMAJÚC TÚTO DOHODU A VEDIAC, ŽE DOČASNÉ NÁRODNÉ SHROMAŽDENIE REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ S ŇOU SÚHLASÍ, SCHVALUJEME JU A PREHLASUJEME, ŽE ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA K NEJ TOUTO LISTINOU PRISTUPUJE.
TOMU NA SVEDOMIE SME TENTO LIST PODPÍSALI A K NEMU PEČAŤ ČSR PRITISKNÚŤ DALI.
NA HRADE PRAŽSKOM DŇA 5. JÚNA ROKU TISÍC DEVÄŤSTO ŠTYRICIATEHO ŠIESTEHO.
PREZIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

L. S. MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

JAN MASARYK v. r.
Vyhlasuje sa s tým, že listina o pristúpení bola odovzdaná vláde Spojeného kráľovstva dňa 12. júna 1946. Týmto dňom ČSR sa stala členom Europskej uholnej organizácie a od tohoto dňa nadobudlo toto dojednanie aj pre ČSR medzinárodnú účinnosť.
Masaryk v. r.