155/1946 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 16. července 1946,
kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
V zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů se opravuje v § 4, odst. 1, prvá věta slovo „kteréhokoliv“ na „kterékoliv“.
Nosek v. r.