151/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.07.1946

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151.
Vládní nařízení
ze dne 7. června 1946
o uvolnění některých stavebních hmot.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot:
§ 1.
(1)
Zrušuje se vázanost (§ 2 zákona č. 107/1946 Sb.) jehličnatého tesaného dřeva, měkkého jehličnatého řeziva, cementu, součástí montovaných staveb a krycí a isolační lepenky.
(2)
Vázanými stavebními hmotami zůstávají až na další dřevo s výjimkou uvedenou v odstavci 1, železo, cihly a tašky.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti osmým dnem po vyhlášení; provedou je ministři dopravy, národní obrany a pošt v dohodě se zúčastněnými ministry.
Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Široký v. r.

Ursíny v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.