Predpis bol zrušený predpisom 40/1964 Zb.

126/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.1946 do 31.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126.
Zákon
ze dne 16. května 1946
o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Drobné pachty.
§ 1.
(1)
Roční pachtovné z 1 ha pozemků zemědělsky užívaných - vyjímajíc pozemky užívané k provozování zahradnictví a sadařství, jakož i rybníky, vinice a chmelnice - smluvené anebo stanovené jakýmkoliv jiným způsobem (např. v dražbě), nesmí přesahovati níže uvedené množství obilí nebo, je-li pachtovné stanoveno v penězích, peněžitou částku rovnající se ceně tohoto množství obilí, vypočtené podle odstavce 2, a to:
u pozemků
s čistým
katastrálním
výnosem
do Kčs:
5.— 1.10 q žita a ovsa v poměru 1:1
10.— 1.95 q -"-
15.— 2.55 q -"-
20.— 3.— q pšenice a žita v poměru 1:1
25.— 3.30 q -"-
30.— 3.55 q -"-
35.— 3.70 q -"-
40.— 3.85 q -"-
45.— 3.95 q -"-
50.— 4.05 q -"-
55.— 4.10 q -"-
60.— 4.15 q -"-
65.— 4.20 q -"-
70.— 4.25 q -"-
75.— 4.30 q -"-
80.— 4.35 q -"-
90.— 4.40 q -"-
100.— 4.45 q -"-
110.— 4.50 q -"-
(2)
Jsou-li pro jednotlivé druhy obilí úředně stanoveny různé ceny podle velikosti zemědělského závodu, jest rozhodnou pro výpočet peněžité částky podle odstavce 1 nejnižší prodejní cena stanovená úředně pro výrobce; je-li takových nejnižších prodejních cen stanoveno vzhledem k jakostním stupňům obilí více, jest pro výpočet pachtovného, stanoveného podle cen obilí, rozhodný aritmetický průměr všech těchto prodejních cen.
(3)
Propachtují-li se zemědělské pozemky smlouvou, mohou se smluvní strany říditi místo ustanoveními předchozích odstavců předpisem § 3.
§ 2.
Okresní národní výbor může po slyšení okresního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců povoliti propachtovateli na jeho žádost, aby požadoval vyšší pachtovné, než je stanoveno v § 1, odst. 1 a 2, pokud to odůvodňují okolnosti hodné zvláštního zřetele (ohled na osobu propachtovatele neschopného k práci, který by jinak upadl v nouzi a pod.) a pokud to dovolují zásady národohospodářsky odůvodněných úplat.
ČÁST II.
Pachty hospodářských celků a některých zvláštních pozemků.
§ 3.
(1)
Propachtují-li se hospodářské celky po případě s příslušenstvím (dvory, statky nebo usedlosti) nebo pozemky vyňaté v § 1, odst. 1, nesmí pachtovné činiti více než 3 % z kapitálu odpovídajícího obecné hodnotě předmětu pachtu.
(2)
Ustanovení § 2 platí i pro pachty nemovitostí uvedených v odstavci 1.
§ 4.
(1)
Ustanovení §§ 1, 3 a 5 se nevztahují na pachtovní poměry, kde propachtovatelem jest osoba, která nevlastní více než 20 ha pozemků jakéhokoliv druhu a jest na výnosu pachtovného existenčně závislá; jsou-li tyto okolnosti mezi stranami sporné, rozhodne o věci na návrh kterékoliv z obou smluvních stran okresní národní výbor, v jehož obvodu je pachtovaná nemovitost, po slyšení místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců. Pro určení výše pachtovného platí v těchto případech obecné cenové předpisy. Tyto předpisy platí také, propachtují-li se hospodářské celky, u nichž převládá co do výměry půda lesní, nebo propachtují-li se pouze lesní pozemky.
(2)
Ustanovení §§ 1, 3 a 5 se nevztahují rovněž na pachtovní poměry, kde propachtovatelem je státní správa železniční, silniční nebo vodocestná.
ČÁST III.
Společná ustanovení.
§ 5.
(1)
Pokud jde o pachtovní poměry uzavřené před účinností tohoto zákona, při nichž bylo stanoveno (§ 1, odst. 1) pachtovné vyšší, než je podle okolností případu dovoleno předcházejícími ustanoveními (§§ 1 a 3), sníží se i toto pachtovné, pokud se stane splatným za účinnosti tohoto zákona, na stanovenou horní hranici, nepožádá-li propachtovatel do 30 dnů po počátku účinnosti tohoto zákona za povolení výjimky podle § 2. Zamítne-li se taková žádost pravoplatně, jest pachtovné upraviti, jako kdyby nebyla vůbec podána.
(2)
Nedohodnou-li se strany o částce, na kterou jest pachtovné podle odstavce 1 snížiti, ve lhůtě v témže odstavci uvedené, mají právo žádati nejdéle v další lhůtě 15 dnů u okresního soudu, v jehož obvodu jsou pachtované nemovitosti, za určení pachtovného. Soud o této žádosti rozhodne podle zásad řízení nesporného.
§ 6.
Pokud pachtovné stanovené (§ 1, odst. 1) za účinnosti tohoto zákona převyšuje horní hranici podle §§ 1 a 3, je stanoveno neplatně.
§ 7.
(1)
Pachtýř zemědělských nemovitostí je oprávněn odstoupit bez výpovědi od pachtovní smlouvy, která byla uzavřena přede dnem faktického skončení německé a maďarské okupace, prokáže-li potvrzením okresního národního výboru, v jehož obvodu jsou pachtované nemovitosti, že na nich nemůže řádně hospodařiti, protože byl ustanoven národním správcem zemědělského podniku podle předpisů o národní správě, nebo se stal přídělcem podle předpisů platných pro konfiskaci a urychlené rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa a pro osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, anebo provozuje zemědělský podnik, kterého v době nesvobody pozbyl pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce.
(2)
Právo odstoupiti od smlouvy zanikne, neuplatní-li je pachtýř do 3 měsíců ode dne, kdy nastaly pro ně podmínky podle odstavce 1, a nastaly-li tyto podmínky před účinností tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti.
§ 8.
Ustanovení tohoto zákona platí i o podpachtech.
§ 9.
Změní-li se podstatně hospodářské poměry, může vláda nařízením změniti nejvyšší přípustné hranice pachtovného, uvedené v §§ 1 a 3.
§ 10.
Tento zákon nabývá účinnosti 7. dne po vyhlášení; provede jej ministr zemědělství a ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Dr. Beneš. v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Drtina v. r.