Chronologický register predpisov ročníka 1946

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1946 Zb. Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád.
2/1946 Zb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík.
3/1946 Zb. Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny.
4/1946 Zb. Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.
5/1946 Zb. Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946.
6/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových.
7/1946 Zb. Zákon o hromadném poručenství.
8/1946 Zb. Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva.
9/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze.
10/1946 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol" a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských".
11/1946 Zb. Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětskych socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943.
12/1946 Zb. Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
13/1946 Zb. Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý.
14/1946 Zb. Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci.
15/1946 Zb. Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
16/1946 Zb. Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem.
17/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daní důchodové.
18/1946 Zb. Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu.
19/1946 Zb. Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské.
20/1946 Zb. Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách.
21/1946 Zb. Nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině.
22/1946 Zb. Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
23/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
24/1946 Zb. Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
25/1946 Zb. Vyhláška o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení.
26/1946 Zb. Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům.
27/1946 Zb. Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody.
28/1946 Zb. Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
29/1946 Zb. Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy.
30/1946 Zb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
31/1946 Zb. Zákon o dani z obratu.
32/1946 Zb. Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů.
33/1946 Zb. Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
34/1946 Zb. Zákon, jímž se vymezuje pojem „československého partyzána".
35/1946 Zb. Zákon o obnovení univerzity v Olomouci.
36/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských.
37/1946 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených.
38/1946 Zb. Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.
39/1946 Zb. Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů.
40/1946 Zb. Nařízení o rozdělení podniku „Státní lesy a statky".
41/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.
42/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem.
43/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství".
44/1946 Zb. Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů.
45/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy.
46/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby.
47/1946 Zb. Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
48/1946 Zb. Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.
49/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona.
50/1946 Zb. Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet.
51/1946 Zb. Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih.
52/1946 Zb. Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den.
53/1946 Zb. Zákon o zřízení „Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze".
54/1946 Zb. Zákon o letním čase.
55/1946 Zb. Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem.
56/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.
57/1946 Zb. Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky.
58/1946 Zb. Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.
60/1946 Zb. Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních.
61/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních.
62/1946 Zb. Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum).
63/1946 Zb. Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují.
64/1946 Zb. Vyhláška ministra financí kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek.
65/1946 Zb. Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění.
66/1946 Zb. Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění.
67/1946 Zb. Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění.
68/1946 Zb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu.
69/1946 Zb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.
70/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy.
71/1946 Zb. Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu.
72/1946 Zb. Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.
73/1946 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs.
74/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
75/1946 Zb. Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska.
76/1946 Zb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody.
77/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských.
78/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940 č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa).
79/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících.
80/1946 Zb. Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona.
81/1946 Zb. Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938.
82/1946 Zb. Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
83/1946 Zb. Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů.
84/1946 Zb. Nařízení o zavedení letního času v roce 1946.
85/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945.
86/1946 Zb. Zákon o stavební obnově.
87/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických.
88/1946 Zb. Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují.
89/1946 Zb. Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze.
90/1946 Zb. Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.
91/1946 Zb. Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží.
92/1946 Zb. Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon).
93/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devizového zákona.
94/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku.
95/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv.
96/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy.
97/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.
98/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
99/1946 Zb. Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi.
100/1946 Zb. Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty.
101/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře.
102/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře.
103/1946 Zb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.
104/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
105/1946 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu".
106/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí § 9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.
107/1946 Zb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot.
108/1946 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně.
109/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
110/1946 Zb. Nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody.
111/1946 Zb. Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů.
112/1946 Zb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
113/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
114/1946 Zb. Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok.
115/1946 Zb. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků.
116/1946 Zb. Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví.
117/1946 Zb. Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné.
118/1946 Zb. Nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou.
119/1946 Zb. Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.
120/1946 Zb. Nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění.
121/1946 Zb. Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
122/1946 Zb. Zákon o studiu statisticko-pojistném.
123/1946 Zb. Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti.
124/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov.
125/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.
126/1946 Zb. Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
127/1946 Zb. Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů.
128/1946 Zb. Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.
129/1946 Zb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody.
130/1946 Zb. Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
131/1946 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech.
132/1946 Zb. Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců.
133/1946 Zb. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
134/1946 Zb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
135/1946 Zb. Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
136/1946 Zb. Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození.
137/1946 Zb. Zákon o národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku.
138/1946 Zb. Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství.
139/1946 Zb. Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů.
140/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
141/1946 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
142/1946 Zb. Vyhláška o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů.
143/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce.
144/1946 Zb. Zákon o jednotné odborové organisaci.
145/1946 Zb. Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva.
146/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících.
147/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah.
148/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah.
149/1946 Zb. Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví.
150/1946 Zb. Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov.
151/1946 Zb. Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot.
152/1946 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova.
153/1946 Zb. Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.
154/1946 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.
155/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
156/1946 Zb. Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.
157/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946.
158/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
159/1946 Zb. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
160/1946 Zb. Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných.
161/1946 Zb. Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
162/1946 Zb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
163/1946 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče.
164/1946 Zb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
165/1946 Zb. Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.
166/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády.
167/1946 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva.
168/1946 Zb. Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií.
169/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946.
170/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů.
171/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství.
172/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství.
173/1946 Zb. Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
174/1946 Zb. Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.
175/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
176/1946 Zb. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
177/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách.
178/1946 Zb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.
179/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska.
180/1946 Zb. Nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech).
181/1946 Zb. Nařízení o konci letního času v roce 1946.
182/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
183/1946 Zb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
184/1946 Zb. Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění.
185/1946 Zb. Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.
186/1946 Zb. Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine.
187/1946 Zb. Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.
188/1946 Zb. Nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic.
189/1946 Zb. Zákon o povinném očkování proti záškrtu.
190/1946 Zb. Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám.
191/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance.
192/1946 Zb. Zákon o dvouletém hospodářském plánu.
193/1946 Zb. Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen.
194/1946 Zb. Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků.
195/1946 Zb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.
196/1946 Zb. Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.
197/1946 Zb. Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění.
198/1946 Zb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody.
199/1946 Zb. Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
200/1946 Zb. Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva.
201/1946 Zb. Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie.
202/1946 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
203/1946 Zb. Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires).
204/1946 Zb. Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách.
205/1946 Zb. Nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady.
206/1946 Zb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.
207/1946 Zb. Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.
208/1946 Zb. Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946.
209/1946 Zb. Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.
210/1946 Zb. Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947.
211/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.
212/1946 Zb. Zákon o zimním čase.
213/1946 Zb. Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947.
214/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
215/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
216/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.
217/1946 Zb. Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky.
218/1946 Zb. Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
219/1946 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
220/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
221/1946 Zb. Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.
222/1946 Zb. Zákon o pošte (poštový zákon).
223/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon).
224/1946 Zb. Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně.
225/1946 Zb. Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.
226/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín.
227/1946 Zb. Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních.
228/1946 Zb. Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků.
229/1946 Zb. Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946.
230/1946 Zb. Nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského.
231/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
232/1946 Zb. Zákon o porotních soudech.
233/1946 Zb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu.
234/1946 Zb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947.
235/1946 Zb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova.
236/1946 Zb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.
237/1946 Zb. Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení.
238/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících.
239/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů.
240/1946 Zb. Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.
241/1946 Zb. Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.
242/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
243/1946 Zb. Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské.
244/1946 Zb. Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi.
245/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost.
246/1946 Zb. Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti.
247/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
248/1946 Zb. Zákon o úpravě svátkového práva.
249/1946 Zb. Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.
250/1946 Zb. Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh.
251/1946 Zb. Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí.
252/1946 Zb. Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků.
253/1946 Zb. Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII.
254/1946 Zb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.
255/1946 Zb. Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
256/1946 Zb. Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
257/1946 Zb. Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce.