96/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96.
Dekret presidenta republiky
ze dne 13. října 1945
o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
V Hradci Králové se zřizuje počátkem studijního roku 1945/46 pobočka lékařské fakulty university Karlovy.
§ 2.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí a zdravotnictví.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.