83/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83.
Dekret presidenta republiky
ze dne 30. září 1945
o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které konaly nebo konají službu v československé armádě v zahraničí, v 1. československé armádě na Slovensku a v partyzánských oddílech, pokud nebyly odvedeny, sluší pokládat za odvedené dnem jejich vstupu do příslušného vojenského nebo partyzánského útvaru.
§ 2.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilizačních vyhlášek národních výborů nebo jiných velitelství v zemích České a Moravskoslezské byly povolány do činné služby a skutečně ji nastoupily, sluší pokládat za příslušníky branné moci dnem prezentace (nastoupením činné služby) a jejich služba po dobu války se pokládá za službu válečnou ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) branného zákona.
§ 3.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené, a které podle mobilizační vyhlášky ministra národní obrany byly na Slovensku povolány k činné službě a skutečně ji nastoupily, sluší pokládat za odvedené podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) a d) branného zákona, a to dnem prezentace (nastoupením činné služby).
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

gen. Svoboda v. r.