80/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80.
Dekret presidenta republiky
ze dne 29. září 1945
o opětném zavedení středoevropského času
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1)
Počínajíc dnem 1. října 1945 zavádí se opět středoevropský čas.
(2)
Použivatelnost předpisů z doby nesvobody o letním čase se zrušuje.
§ 2.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.