79/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.10.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79.
Dekret presidenta republiky
ze dne 19. září 1945
o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské.
K návrhu vlády ustanovuji:
Územní organisace soudnictví.
§ 1.
(1)
Územní organisace řádných soudů a úřadů veřejné žaloby v zemích České a Moravskoslezské obnovuje se v tom uspořádání a stavu, v jakém byla dne 29. září 1938 podle tehy platných předpisů.
(2)
Odchylkou od ustanovení odstavce 1 se až do další úpravy územní organisace stanoví:
V Moravské Ostravě se ponechává okresní soud pro Moravskou Ostravu-západ s obvodem přívějšího okresního soudu v Moravské Ostravě a okresní soud pro Moravskou Ostravu-východ s obvodem dřívějšího okresního soudu ve Slezské Ostravě.
Obvody odrasních soudů ve Velké Bíteši, Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě a Městě Žďáře se ponechávají v obvodu krajského soudu v Brně.
Obvod okresního soudu v Náměšti nad Oslavou se přenáší do obvodu krajského soudu v Brně.
(3)
Až do další úpravy územní organisace soudnictví přenáší se
A. v zemi České působnost
okresního soudu v : na okresní soud v :
Benešově nad Ploučnicí Dečíně
Bezdružicích Plané
Bochově Žluticích
České Kamenici Varnsdorfu
Českém Dubu Turnově
Doupově Kadani
Dubé České Lípě
Haňšpachu Rumburku
Hartmanicích Sušici
Horní Blatné Nejdku
Horní Plané Českém Krumlově
Hořě Sv. Kateřiny Horním Litnínově
Hořě Sv. Šebestiána Chomoutově
Hostouni Horšovském Týně
Chrastavě Liberci
Chvalšinách Českém Krumlově
Jesenici Podbořanech
Jirkově Chomutově
Kašperských Horách Sušici
Králíkách Žamberku
Lanškrounu Ústí nad orlicí
Lázních Kynžvartu Mariánských Lázních
Maršově Trutnově
Městě Teplé Bečově nad Teplou
Mimoni České Lípě
Německém Jablonném Liberci
Nové Bystřici Jindřichově Hradci
Novém Městě pod Smrkem Frýdlantu
Nových Hradech Trhových Svinech
Nýrsku Klatovech
Poběžovicích Horšovském Týně
Postoloprtech Žatci
Přimdě Tachově
Přísečnici Vejprtech
Rokytnici nad Jizerou Jimemnici
Rokytnici v Orl. Horách Žamberku
Šluknově Rumburku
Štětí Litoměřicích
Teplici nad Matují Polici nad Metují
Touškově Plzni
Úštěku Litoměřicích
Vidlštejnu Chebu
Volarech Prachaticích
Vyšším Brodě Kaplici
Žacléři Trutnově
B. v zemi Moravskoslezské působnost
okresního soudu v : na okresní soud:
Bílovci Klimkovicích
Cukmantlu Frývaldově
Dvorcích Rýmařově
Fulneku Novém Jičíně
Horním Benešově Bruntále
Jablunkově Českém Těšíně
Jaroslavicích Znojmo
Javorníku Frývaldově
Jindřichově Krnově
Městě Albrechticích Krnově
Městě Libavé Olomouci
Odrách Vítkově
Osoblaze Knově
Pohořelicích Židlochovicích
Slavonocích Dačicích
Starém Městě Šumperku
Svitavách Moravské Třebové
Šilperk Zábřehu
Uničově Šternberku
Vidnavě Frývaldově
Vízmberku Šumperku
Vranově Znojmě
Vrbně Bruntále
(4)
Obvodu okresního soudu, jehož působnost byla podle ustanovení odstavce 3 přenesena na okresní soud z obvodu jiného krajského soudu, příčleňuje sa ne tu dobu k obvodu tohoto krajského soudu.
(5)
Změny, které podle tohoto dekretu nastávají v organisaci sborových soudů, platí obvodně i o organisaci příslušných úřadů veřejné žaloby.
(6)
Organisace soudů, vyplývající z ustanovení odstavců 1 až 4, je patrna z přílohy tohoto dekretu.
§ 2.
Pro veškeré řádné soudy platí doba ode dne, kdy tento dekret nabude účinnosti, až do 31. prosince 1947 za dobu jejich nové organisace podle § 99 ústavní listiny.
§ 3.
(1)
Pokud by to vyžadovaly mimořádné poměry, může ministr spravedlnosti na přechodnou dobu vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení učiniti opatření odchylná od úpravy podle § 1 s výjimkou změny obvodů a didel soudů.
Může zejména:
1.přenésti působnost některých krajských nebo okresních soudů na na jiné soudy téhož druhu anebo obnoviti činnost soudů jiichž působnost byla přenesena na jiný soud,
2.
odsunout den, kdy některé soudy zahájí svou činnost.
(2)
Opatření učiněná podle předchozího odstavce stran sborových soudů platí přiměřeně pro úřady veřejné žaloby.
§ 4.
Sjednocení předpisů o organisaci a řízení v občanských věcech právních.
Na pohraniční území zemí České a Moravskoslezské rozšiřuje se platnost předpisů, které platí pro ustrojení a příslušnost soudů, působících nyní na ostatním území jmenovaných zemí, jakož i platnost předpisů o řízení před těmito soudy.
Likvidace bývalého německého soudnictví v občanských věcech právních.
§ 5.
(1)
Občanské věci právní, vedené u bývalých německých soudů jako soudů první stolice, vede dále ten soud, který by byl pro věc příslušný, kdyby byla zahájena za účinnosti tohoto dekretu; při tom se, co se týká místní příslušnisti, příhlíží k důvodu založivšímu pro věc místní příslušnost německého soudu.
(2)
Pro pokračování v občanských věcech sporných se užije § 412, odst. 2 civilního řádu soudního.
§ 6.
K projednání opravného prostředku podaného do rozhodnutí bývalého německého soudu je příslušný soud opravné stolice, který by byl povolán jej vyříditi, kdyby v první stolici byl rozhodl soud příslušný podle § 5.
§ 7.
Rozhodnutí bývalých německých soudů, která v den, kdy nabude účinnosti tento dekret, nebyla ještě v právní moci a proti kterým do toho dne nebyl podán opravný prostředek, lze vzíti v odpor jen podle předpisů uvedených v § 4.
§ 8.
(1)
Spisy v občanských věcech právních, kterých se týkají §§ 5 až 7, odevzdá soudní úřad, který je má zatím v úschově, soudu nyní příslušnému.
(2)
Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro odevzdání spisového materiálu týkajícího se skončených občanských věcí právních.
Likvidace bývalého německého soudnictví v trestních věcech.
§ 9.
(1)
V trestních věcech, které byly zahájeny nebo projednávány u bývalých německých soudů neb státních zástupců na území zemí České a Moravskoslezské, je ke všem úkonům, jež má podle práva platného v době nabytí účinnosti tohoto dekretu provésti soud, povolán ten soud, který by byl podle tohoto práva příslušný k jednání o trestném činu, jenž byl předmětem trestního řízení.
(2)
Byl-li však předmětem řízení čin, který podle práva zmíněného v odstavce 1 není trestný, je příslušný vždy sborobý soud I. stolice.
§ 10.
Spisy v trestních věcech, zahájených nebo projednaných u bývalých německých soudů nebo státních zástupců , zašle úřad, který je má v úschově, pokud nejde o spisy v trestních věcech uvedených v § 13 tohoto dekretu, neprodleně státnímu zástupitelství u sborového soudu I. stolice, příslušného podle § 9 nebo v jehož obvodě leží okresní soud příslušný podle tohoto ustanovení.
§ 11.
Trestní věci, které dosud nebyly pravoplatně skončeny, posoudí státní zástupce podle práva platného v době nabytí účinnosti tohoto dekretu. Neshledá-li dostatečného důvodu, aby dal proti určité osobě zavésti trestní řízení, spisy odloží, v opačném případě podá buď návrh na zavedení přípravného vyhledávaní nebo vyšetřovaní nebo podá spis obžalovací (návrh) nebo navrhne potrestání okresním soudem.
§ 12.
Trestní věci pravoplatně skončené přezkoumá státní zástupce s hlediska ustanovení článku 9 až 11 ústavního dekretu presidenta republiky z 3. stpna 1944 o obnovení právního pořádku. Shledá-li, že jsou dány podmínky pro postup podle těchto ustanovení, zašle spisy příslušnému soudu (§ 9) s návrhem tomu odpovídajícím; v ostatních případech je odevzdá tomuto soudu k jinému zákonnému opatření. Spisy bývalých německých státních zástupců u sebe uschová.
§ 13.
(1)
V trestních věcech zahájených na soukromou žalobu a dosud pravoplatně neskončených, jichž přednětem je čin, který se stíhá na soukromou žalobu též podle práva platného v době nabytí účinnosti tohoto dekretu, zašle úřad spisy, které provede řízení podle zásad platných pro řízení v první stolici.
(2)
Žádost o trestní stíhání pokládá se za podanou zavčas, byla-li ve lhůtě stanovené právem platným v době nabytí účinnosti tohoto dekretu podána u bývalého německého soudu.
§ 14.
(1)
Německé trestní rejstříky převezme státní zastupitelství, v jehož obvodě měl sídlo bývalý německý úřad, u něhož byl trestní rejstřík veden.
(2)
Toto státní zastupitelství rozešle zprávy o trestu tam uložené těm státním zastupitelstvím, která jsou úřadem rejstříku trestů podle § 14 vládního nařízení ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky.
(3)
Státní zastupitelství příslušné jako úřad rejstříku trestů vyhotoví na základe došlých zpráv o trestu trestní listy, s nimiž naloží podle předpisů o ukládání trestních listů (§ 16 vládního nařízení uvedeného v předchozím odstavci.) Sčítací trestní listy se nevyhotonují a opisy trestních listů se nezasílají místům uvedeným v § 4 uvedeného vládního nařízení.
(4)
Ustanovení odstavce 3 se však nevztahují na zprávy o trestu, který byl uložen pro čin, jenž není trestný podle československého práva (čl. 9, ods. 2 ústavního dekretu presidenta republiky z 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku) a na zprávy o trestu, který je v rejstříku trestů zanesen na základě zpráv došlých již dříve.
Ustanovení přechodná a závěrečná.
§ 15.
Pokud před účinností tohoto dekretu byly provedeny pří výkonu soudnictví procesní úkony soudy, které podle tohoto dekretu teprve počnou působiti, anebo před nomi, hledí se na ně třak, jeho by byly provedeny za účinnosti tohoto dekretu.
§ 16.
Ustanovení §§ 5, 6 a 8 se užije přiměřeně i na občanské věci právní vedené u jiných soudů než bývalých německých soudů, pokud změnou soudního obvodu je dotčen důvod založivší dřívější místní příslušnost.
§ 17.
K zjednodušení a usnadnění kancelářské agendy u soudů s přenesenou působností (§ 1, odst. 3) může ministr spravedlnosti vydati potřebná opatření v cestě správní.
§ 18.
(1)
Platnosti pozbývají veškeré předpisy, které se příčí ustanovením tohoto dekretu.
(2)
Dále se zrušují ustanovení:
1.
§§ 13 až 17 a § 19 nařízení ministra spravedlnosti ze dne 26. srpna 1944, č. 183 Sb., o zjednodušení v občanském soudnictví; ve věcech odsunutých podle §§ 13 až 17 soud z úřední moci nařídí pokračování v řízení anebo vyzve stranu (účastníka), aby učinila případný návrh;
2.
§ 2, odst. 1 a § 3 nařízení ministra spravedlnosti ze dne 2. září 1944, č. 194 Sb., o zjednodušení justiční organisace; obsazení senátů nejvyššího soudu se řídí předpisy platnými dne 29. září 1938.
§ 19.
Tento dekret nabývá účinnosti sedmým dnem po vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.
Příloha k § 1, ods. 6
I. Nejvyšší soud v Brně
II. Vrchní soud v Praze
Krajské a okresní soudy jeho obvodu:
Krajský soud Okresni soud vykonává též působnost okresního soudu
Krajský soud civilní v Praze Okresní soud civilní pro vnitřní Prahu
Krajský soud obchodní v Praze Okresní soud civilní pro Prahu-východ
Krajský soud trestní v Praze Okresní soud civilní pro Prahu-západ Okresní soud civilní pro Prahu-sever Okresní soud civilní pro Prahu-jih Okresní soud exekuční v Praze Okresní soud obchodní v Praze Okresní soud trestní v Praze Beroun Brandý s nad Labem Český Brod Dobříš Hořovice Jílové Kladno Kostelec nad Černými Lesy Kralupy nad Vltavou Křivoklát Mělník Nové StrašecíPříbramRakovníkŘíčanySlanýUnhošťVelvaryZbirohZbraslav
Česká Lípa Česká Lípa Bor u České Lípy Cvikov Rumburk Varnsdorf Dubá Minoň Haňšpach Šluknov Česká Kamenice
České Budějovice České Budějovice Český Krumlov Hluboká nad Vltavou Jindřichův Hradec Kaplice Lišov Lomnice nad Lužnicí Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Horní Planá Chvalšiny Nová Bystřice Vyšší Brod Nové Hrady
Hradec Králové Hradec Králové Broumov Česká Skalice Dvůr Králové nad Labem Jaroměř Kostelec nad Orlicí Nácho dNechanice Nové Město nad Metují Opočno Police nad Metují Rchnov mad Kněžnou Úpice Žamberk Teplice nad Metují Králíky Rokytnice v Orlických Horách
Cheb Cheb Aš Bečou nad Teplou Falknov nad Ohří Jáchymov Karlovy Vary Kraslice Loket Mariánské Lázně Nejdek Planá Tachov Žlutice Vildštejn Město Teplá Lázně Kynžvart Horní Blatná Bezdružice Přimda Bochov
Chrudim Chrudim Hlinsko Holice Litomyšl Nasavrky
Chrudim Pardubice Polička Přelouč Skuteč Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Lanškroun
Jičín Jičín Hořice Hostinné Chlumec nad Cidlinou Jilemnice Libáň Lomnice nad Popelkou Městec Králové Nová Paka Nový Bydžov Semily Trutnov Vrchlabí Vysoké nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou Maršov Žacléř
Klatovy Klatovy Kdyně Plánice Sušice Nýrsko Hartmanice Kašperské Hory
Kutná Hora Kutná Hora Čáslav Dolní Kralovice Habry Humpolec Chotěboř Kolín Kouřim Ledeč nad Sázovou Německý Brod Poděbrady Polná Přibyslav Štoky Uhlířské Janovice
Liberec Liberec Frýdlant Jablonec nad Nisou Tanvald Chrastava Německé Jablonné Nové Město pod Smrkem
Litoměřice Litoměřice Děčín Chabařovice Libochovice Lovosice Roudnice nad Labem Teplice-Šanov Ústí nad Labem Štětí Úštěk Benešov nad Ploučnicí
Mladá Boleslav Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem Benátky nad Jizerou Mnichovo Hradiště Nymburk SobotkaTurnov Železný Brod Český Dub
Most Most Bílina Duchcov Horní Litnínov Chomoutov Kadaň Louny Podbořany Vejprty Žatec Hora sv. Kateřiny Hora sv. Šebestiána JirkovDoupov Jesenice Přísečnice Postoloprty
Písek Písek Blatná Březnice Horažďovice Mirovice Netolic ePrachatice Strakonice Vimperk Vodňany Volyně Volary
Plzeň Plzeň Blovice Dobřany Domažlice Touškov
Plzeň Hořovský Týn Kralovice Manětín Nepomuk Přeštice Rokycany StodStříbro Hostouň
Tábor Tábo rBechyně Benešov Kamenice nad Lipou Milensko Mladá Vožice Neveklov PacovPelhřimov Počátky Sedlčany Sedlec Soběslav Veselí nad Lužnicí Vlašim Votice
III. Vrchní soud v Brně.
Krajské a okresní soudy jeho obvodu:
Krajský soud Okresní soud vykonává též působnost okresního soudu
Krajský soud civilní v Brně Okresní soud civilní pro Brno -město
Kraský soud trestńí v Brně Okresní soud civilní pro Brno - okolí Okresní soud trestní v Brně Blansko Boskovice Břeclav Bučovice Bystřice nad Pernštejnem Hustopeče
Krajský soud civilní v Brně Ivančice
Krajský soud trestní v Brně Jivíčko Kobouky Kunštát Město Žďár Moravská Třebová Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Slavkov u Brna Tišnov Velká Bíteš Vyškov Ždánice Židlochovice SvitavyPohořelice
Jihlava Jihlava Dačice Telč Třebíč Třešť Velké Meziříčí Slavonice
Moravská Ostrava Moravská Ostrava - východ Moravská Ostrava - západ Bohumín Český Tešín Frýdek Frýštát Místek Jablunkov
Nový Jíčín Nový Jičín Bystřice pod Hostýnem Frenštát pod Radhoštěm Hranice Lipník nad Bečvou Přípor Rožnov pod Radhoštěm Valašské Meziříčí Vsetín Fulnek
Olomouc Olomouc Kojetín Konice Litovel Mohelnice Plumlov Město Libavá
Olomouc Přerov Prostějov Rýmařov Šternberk Šumperk Zábřeah Dvorce Uničov Staré Město Vízmberk Šilperk
Opava Opava Bruntál Frývaldov Hlučín Klimkovice Krnov Vítkov Horní Benešov Vrbno Cukmantl Javorník Vidnava Bílovec Jindřichov Město Albrechtice Osoblaha Odry
Uherské Hradiště Uherské HradištěBojkoviceHodonínHolešovKroměřížKyjovNapajedlaStrážniceUherský Brod Uherský Ostroh Valašské Klobouky Vizovice Zdounky Zlín
Znojmo Znojmo Hrotovice Jemnice Mikulov Moravské Budějovice Moranský Krumlov Jaroslavice Vranov