73/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.10.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
Dekret presidenta republiky
ze dne 6. září 1945
kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty.
K návrhu vlády ustanovují:
Čl. I.
Ustanovení §§ 56, 57, 58, 59 a 91 platového zákona č. 103/1926 Sb. se mění a znějí takto:
㤠56.
Služné momořádných profesorů.
Služné mimořádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:
1. stupeň 45.120 K
2. " 48.720 K
3. " 52.320 K
4. " 55.920 K
5. " 59.520 K
6. " 63.120 K
7. " 66.720 K
§ 57.
Činovné mimořádných profesorů.
(1)
Činovné mimořádných profesorů se vyměří podle skupiny míst A, B, C, D (§ 12) a stanoví se pro všechny stupně služného v ročních částkách takto:
ve skupině míst A 16.896 K
B 14.532 K
C 12.168 K
D 9.804 K
(2)
Ustanovení § 12, ods. 8 platí obdobně.
§ 58.
Služné řádných profesorů.
(1)
Služné řádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:
1. stupeň 54.000 K
2. " 58.500 K
3. " 63.000 K
4. " 67.500 K
5. " 72.000 K
6. " 76.500 K
7. " 81.000 K
(2)
Řádným profesorům, kteří ztrávili se služným 7. stupně aspoň tři roky a vykazují zvláště vynikající práce ve svém vědním oboru, může být výjimečně vkádou k souhlasnému návrhu ministerstva školství a osvěty a ministerstva financí po slyšení zvláštní komise vysokých škol povoleno další zvýšení služného až o částku 13.560 K ročně. Podrobnosti určí vlládní nařízení.
§ 59.
Činovné řádných profesorů.
(1)
Činovné řádných profesorů se vyměří podle skupin míst A, B, C, D (§ 12) a stanoví se v ročních částkách takto:
Ve skupině míst pro služné
1. až 4. stupně 5. až 7. stupně
K
A 20.520 24.324
B 17.652 20.916
C 14.784 17.520
D 11.904 14.112
(2)
Ustanovení § 12, ods. 8 platí obdobně.
§ 91.
Remunerace a činovné.
(1)
Pří prvém ustanovení náleží asistantu remunerace na služebním místě systemisovaném:
V první služební skupině
ve služebním roce ve skupině míst
A B C D
ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému
K
prvém 28.560 21.768 27.420 20.904 26.280 20.028 25.140 19.164
druhém 30.720 23.160 29.496 22.236 28.272 21.312 27.036 20.388
ve druhé služební skupině
ve služebním roce ve skupině míst
A B C D
ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému ženatému svobodnému
K
prvém 22.680 19.080 21.780 18.324 20.868 17.556 19.968 16.800
druhém 24.000 20.088 23.040 19.296 22080 18.492 21.120 17.688
(2)
Při opětném ustanovení náleží asistentu na služebním místě systemisovaném:
v první služební skupině
ve služebním roce remunerace a činovné ve skupině míst
A B C D
K
třetím až pátém 23.520 12.600 10.836 9.072 7.308
šestém až osmém 26.160 12.600 10.836 9.072 7.308
ve druhé služební skupině
ve služebním roce remunerace a činovné ve skupině míst
A B C D
K
třetím až pátém 18.360 12.240 10.536 8.820 7.104
šestém až osmém 23.520 12.240 10.536 8.820 7.104
(3)
Asistentům uvedeným v § 89, ods. 3 náleží remunerace 30.480 K ročně a činovné, které činí ve skupině míst A 13.320 K, ve skupině míst B 11.460 K, ve skupině míst C 9.600 K a ve skupině míst D 7.728 K ročně.
(4)
Asistentům, kteří dosáhli práva čisti na vysoké škole (soukromým docentům) přísluší
(§ 141):
po uplynutí od habilitace nikoliv však dřívě než po celkové aistentské službě remunerace roční činovné (§12) ve skupině míst
A B C D
K
3 let 6 "9 " """ 11 leté 14 "17 " 35.16039.12043.080 13.800 11.868 9.936 8.004
12 let 15 "18 " """ 20 leté 23 "26 " 47.04051.00054.960 15.600 13.416 11.232 9.048
Ministerstvo školství a osvěty může po příznivém návrhu profesorského sboru a v dohodě s ministerstvem financí přiznati tento platový postup i asistentům vysokých škol, kteří nejsou soukromými docenty, ale buď vykazují předběžnou praktickou činnost, která jest ke značnému prospěchu vysokých škol, nebo vynikají odbornou činností vědeckou nabo uměleckou.
(5)
Výpomocným asistentům náleží remunerace:
ve skupině míst
A B C D
ženatým svobodným ženatým svobodným ženatým svobodným ženatým svobodným
K
22.680 19.080 21.780 18.324 20.868 17.556 19.968 16.800
Dosáhne-li výpomocný asistent kvalifikace předepsané pro dosažení služebního místa, na němž jest ustanovem, obdrží pro zbytek doby, na kterou byl ustanoven, remuneraci podle odstavce 1. Dova ztrávená před dosažením této kvalifikace se nečítá pro zvýšení remunerace.
(6)
Ustanovení § 12, ods. 8 platí obdobně.“.
Čl. II.
Jinak platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 12. ledna 1944, č. 15 Sb. (novela platového zákona).
Čl. III.
Tento dekret, který platí v zemích České a Moravskoslezské, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1944; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.