72/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.1945 do 15.03.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 24. září 1945
o statutu osidlovacího úřadu v Praze.
Podle § 3, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 17. července 1945, č. 27 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, vyhlašuji statut osidlovacího úřadu v Praze.
Nosek v. r.
Příloha vyhlášky č. 72/1945 Sb.
Statut osidlovacího úřadu v Praze.
Vláda republiky Československé vydává podle § 3, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 17. července 1945, č. 27 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, k návrhu ústřední komise pro vnitřní osídlení, tento statut:
§ 1
Osidlovací úřad se sídlem v Praze pro oblast zemí České a Moravskoslezské (§ 2, odst. 1 dekretu) je samostatným úřadem při ministerstvu vnitra a má úřední název „osidlovací úřad v Praze“.
§ 2
(1)
V čele osidlovacího úřadu je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády president republiky (§ 3, odst. 1 dekretu). Jeho funkční požitky upraví vláda.
(2)
Předseda řídí práce úřadu, dohlíží na ně a zastupuje úřad navenek. Schůzí ústřední komise pro vnitřní osídlení se zúčastňuje s hlasem poradním.
§ 3
Předsedu osidlovacího úřadu zastupuje náměstek, kterého po slyšení předsedy tohoto úřadu a na návrh ministra vnitra ustanovuje a zprošťuje funkce vláda, jež též upraví jeho funkční požitky.
§ 4
(1)
Práce osidlovacího úřadu obstarává potřebný počet zaměstnanců, které mu přidělí jednotlivá ministerstva a zemské národní výbory na návrh předsedy osidlovacího úřadu. V jejich čele je vedoucí úředník, jehož jmenuje ministr vnitra po slyšení předsedy osidlovacího úřadu. Předseda osidlovacího úřadu je v rozsahu vymezeném ministrem vnitra oprávněn přijímati zaměstnance osidlovacího úřadu v poměru smluvním.
(2)
Osobním úřadem zaměstnanců uvedených v odstavci 1 je osidlovací úřad.
(3)
Osobní a věcné náklady osidlovacího úřadu se hradí z rozpočtu ministerstva vnitra.
§ 5
(1)
U osidlovacího úřadu zřizuje se poradní sbor, do něhož vyšlou po jednom zástupci zemský národní výbor v Praze a zemský národní výbor v Brně; dalšími členy tohoto sboru budou zástupci vrcholných organisací hospodářských, technických, kulturních, politických a odborových, jež jmenuje na návrh těchto organisací předseda osidlovacího úřadu.
(2)
Jednotlivá ministerstva určí ve svém resortu referenta, který zprostředkuje přímý styk ministerstva s osidlovacím úřadem a bude zván do schůzí poradního sboru.
(3)
Osidlovací úřad je oprávněn přibrati k vyřešení naléhavých případů, vyžadujících zvláštních odborných znalostí, úřední i mimoúřední znalce jako poradce.
(4)
Všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s osidlovacím úřadem a účinně jej podporovati při výkonu jeho úkolů (§ 5, odst. 2 dekretu).
§ 6
K provádění úkolů vnitřního osidlování, jež vyžadují přímého styku s občanstvem, zřídí se v zemích České a Moravskoslezské podle potřeby pobočky osidlovacího úřadu v Praze s označením „oblastní osidlovací úřadovny“.
§ 7
(1)
Osidlovací úřad určí sídla a obvody oblastních osidlovacích úřadoven a vyhlásí v Úředním listě den, kdy tyto úřadovny zahájí činnost.
(2)
Předseda osidlovacího úřadu ustanoví pro každou oblastní osidlovací úřadovnu přednostu a přidělí úřadovně potřebný počet zaměstnanců.
§ 8
(1)
Pro řízení v oboru působnosti osidlovacího úřadu platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb. , o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).
(2)
Podrobnosti o organisaci a rozvrhu prací, jakož i výkonu služby v osidlovacím úřadě, stanoví předseda osidlovacího úřadu.
§ 9
(1)
Do oboru působnosti osidlovacího úřadu náleží jednotné řízení a usměrňování vnitřního osídlení v oblasti jemu svěřené (§ 2, odst. 1 dekretu).
(2)
Osidlovacímu úřadu přísluší zejména:
a)
zjišťovati a vésti v evidenci podklady (statistické údaje), z nichž bude nutno vycházeti při jednotném řízení a usměrňování vnitřního osídlení,
b)
navrhovati směrnice pro odsun obyvatelů z oblastí, jež mají býti nově osídleny, a spolupůsobiti při něm,
c)
vypracovati plán pro osídlení uvolněných oblastí slovanským obyvatelstvem, stanoviti postup osídlení a organisovati jeho praktické provádění,
d)
navrhovati reorganisaci veřejného, hospodářského, sociálního a kulturního života ve všech jeho oborech s ohledem na provádění osídlení,
e)
říditi přesun potřebných kategorií českého, slovenského a po případě jiného slovanského obyvatelstva, jak z území Československé republiky, tak i ze zahraničí podle směrnic ústřední komise pro vnitřní osídlení,
f)
stanoviti podle zásad vydaných ústřední komisí pro vnitřní osídlení - bez újmy pro ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci - podrobné směrnice pro příděl konfiskovaného majetku, spolupůsobiti při dohledu na zajištěný majetek a při jeho správě, jakož i při úpravě bytových otázek v osidlovaném území,
g)
prováděti vlastními orgány dozor na veškeré úkony souvisící s vnitřním osídlením a sledovati potřeby obyvatelstva v osidlovaných oblastech,
h)
koordinovati za spolupůsobení nebo prostřednictvím zemských národních výborů činnost orgánů místní správy, které se osidlovacími otázkami prakticky zabývají (místní a okresní národní výbory a správní komise, místní a okresní rolnické komise a j.),
ch)
podávati ústřední komisi pro vnitřní osídlení podněty a návrhy na zákonnou úpravu otázek, spadajících do oboru jeho působnosti,
i)
informovati o všech věcech vnitřního osídlení všechny interesenty a propagovati myšlenku usměrněného osídlení a jeho potřeby,
j)
prováděti úkoly osidlovacímu úřadu výslovně přikázané v rámci dekretu o jednotném řízení vnitřního osídlení a jiných právních předpisů ústřední komisí.
(3)
O své činnosti podává osidlovací úřad pravidelně zprávy ústřední komisi pro vnitřní osídlení.
§ 10
Oblastní osidlovací úřadovny jsou povolány k tomu, aby ve svých obvodech jednotně řídily a usměrňovaly vnitřní osidlování jménem osidlovacího úřadu a podle jeho pokynů v rozsahu, v jakém je tento úřad těmito úkoly pověří. Dále jim náleží vykonávati pomocné služby pro osidlovací úřad, zejména zjišťovati podklady potřebné pro vnitřní osidlování.
§ 11
Dozor na činnost osidlovacího úřadu vykonává ústřední komise pro vnitřní osídlení.